Ca­ra är kär!

MO­DEL­LEN HAR FAL­LIT FÖR 10 ÅR ÄLD­RE AR­TIST

Veckans NU! - - SIDAN 1 - AV: BELLA HANS­SON FOTO: ALL OVER PRESS, BULLS

Mo­del­len Ca­ra Delevingne har hit­tat kärleken i ar­tis­ten An­nie ”St Vin­cent” Clar­ke.

Hon ha­de en vir­vel­vind­ro­mans med skå­de­spe­lers­kan Michel­le Rod­ri­gu­ez för­ra året och har även kopp­lats ihop med Ken­dall Jen­ner – men nu har su­per­mo­del­len Ca­ra Delevingne hit­tat kärleken i sång­ers­kan An­nie!

På en ef­ter­fest till Brit Awards i London ny­li­gen sågs su­per­mo­del­len Ca­ra Delevingne, 22, som van­ligt i vim­let. Ca­ra fes­tar of­ta och gär­na, och har kän­da vän­ner som Se­le­na Go­mez, Tay­lor Swift och El­lie Goulding som hon syns över­allt med i so­ci­a­la me­di­er.

Vem Ca­ra dej­tat den se­nas­te ti­den har va­rit oklart, men som tur är för oss ny­fik­na såg ett ögon­vitt­ne på fes­ten vem som är hen­nes nya flick­vän. Det är sång­ers­kan An­nie ”St. Vin­cent” Clark, 32, som fång­at den unga skön­he­tens hjär­ta.

SMEK­TE HEN­NE ÖMT

Ca­ra och An­nie ska en­ligt upp­gift ha flir­tat helt öp­pet med varand­ra un­der kväl­len. En Instagram­vi­deo vi­sar hur Ca­ra sme­ker An­nie ömt över ryg­gen me­dan de sit­ter vid ett bord.

– De för­sök­te in­te döl­ja si­na käns­lor för varand­ra, sä­ger ögon­vitt­net i tid­ning­en The Sun.

Vad ing­en viss­te är att Ca­ra och An­nie re­dan dej­tat i fy­ra må­na­der, och de­ras vän­ner gett dem kär­leks­nam­net ”Can­nie”.

Ca­ra är ing­en främ­ling för ic­ke-he­te­ro­sex­u­el­la re­la­tio­ner, då hon ha­de ett kort för­hål­lan­de med ”Fast & fu­ri­ous”-stjärnan Michel­le Rod­ri­gu­ez, 36, för­ra året. Även An­nie är öp­pen­sin­nad när det gäl­ler kär­lek.

– Jag ser på kär­lek och sex­u­a­li­tet som nå­got ut­an grän­ser. Jag iden­ti­fi­e­rar mig in­te som någon­ting, har An­nie be­rät­tat i tid­ning­en Rol­ling Sto­ne.

"DE FLIR­TA­DE HELT ÖP­PET"

Amors pi­lar har träf­fat Ca­ra Delevingne. Hon har bli­vit kär i ar­tis­ten An­nie "St. Vin­cent" Clar­ke!

På en ef­ter­fest till Brit Awards ny­li­gen sågs du­on ihop för förs­ta gång­en, och de var in­te bly­ga med att vi­sa käns­lor.

När An­nie och Ca­ra satt vid ett bord lyc­ka­des en upp­märk­sam per­son fil­ma kär­lekspa­ret me­dan Ca­ra smek­te An­nie över hå­ret och ryg­gen.

Ca­ra ha­de en re­la­tion med "Fast & fu­ri­ous"-stjärnan Michel­le Rod­ri­gu­ez för­ra året.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.