Adop­tions- lyc­ka!

Veckans NU! - - SIDAN 1 - Av: BELLA HANS­SON FOTO: ALL Over PRESS

Sandra Bul­lock skaf­far ett sys­kon till lil­la so­nen Lou­is!

Skå­de­spe­lers­kan Sandra Bul­lock är in­te di­rekt känd för att ha tur i kär­lek, men det ver­kar in­te spe­la nå­gon roll för ak­tri­sen som nu ut­ö­kar fa­mil­jen från ett till två barn!

Ija­nu­a­ri 2010 ad­op­te­ra­de ” Gra­vi­ty”- stjärnan Sandra Bul­lock, 50, den då ettå­ri­ge so­nen Lou­is från New Or­le­ans, Lou­i­si­a­na. När hon någ­ra må­na­der ti­di­ga­re in­led­de pro­ces­sen att ad­op­te­ra poj­ken var hon gift med pro­gram­le­da­ren Jes­se Ja­mes, men in­nan allt var klart med adop­tio­nen skil­de sig Sandra och Ja­mes ef­ter han upp­re­pa­de gång­er ha­de va­rit otro­gen. Sandra val­de då att ad­op­te­ra Lou­is som en­sam­stå­en­de för­äl­der och har se­dan dess läng­tat ef­ter en ny knodd att ta hand om.

– Sand­ras plan var he­la ti­den att skaf­fa ett till barn när Lou­is fyllt två år, men hon hop­pa­des på att hit­ta äk­ta kär­lek så hon pa­u­sa­de pla­ner­na, sä­ger en släk­ting till stjärnan i tid­ning­en Na­tio­nal Enqui­rer.

VILL SKYN­DA SIG

När Sandra bör­ja­de dej­ta ” Cap­tain Ame­ri­ca”skå­di­sen Chris Evans, 33, för­ra året trod­de många att de två skul­le bil­da en egen familj och skaf­fa barn, men då re­la­tio­nen in­te höll blev det av för­klar­li­ga skäl in­te så. Där­för har stjärnan nu ta­git tag i barn­pla­ner­na igen och vill en­ligt upp­gift ad­op­te­ra en flic­ka.

– Hon le­tar i New Or­le­ans- om­rå­det ef­tersom Lou­is är född där, sä­ger käl­lan och fort­sät­ter:

– Nu är Lou­is fem år och Sandra ha­de in­te tänkt att det skul­le va­ra en så­dan stor ål­ders­skill­nad mel­lan bar­nen. Så nu vill hon att det här ska bli av – och det snabbt.

EX­TRA! EX­TRA! EX­TRA! EX­TRA! EX­TRA! EX­TRA! "SAND­RAS PLAN HAR

ALLTID VA­RIT ATT SKAF­FA ETT TILL BARN"

Sandra Bul­lock ut­ö­kar fa­mil­jen! Nu vill skå­de­spe­lers­kan ad­op­te­ra en flic­ka. "Hon vill att det ska bli av – och det snabbt", sä­ger en käl­la. Här syns Sandra när so­nen Lou­is var un­ge­fär ett år.

Sandra var ti­di­ga­re gift med Jes­se Ja­mes och de vil­le ad­op­te­ra till­sam­mans, men ef­ter att Jes­se va­rit otro­gen mot Sandra slo­pa­des de pla­ner­na.

Sandra val­de att gå vi­da­re med adop­tio­nen ensam och fick so­nen Lou­is från Lou­i­si­a­na.

Sand­ras ex, Chris Evans.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.