CHRIS BROWN HAR ETT HEM­LIGT BARN!

CHOCK­BE­SKE­DET

Veckans NU! - - SIDAN 1 - Av: PAU­LI­NA BÅNGE FOTO: ALL OVER PRESS

EHON FICK NOG

Han är känd som en av kän­dis­värl­dens främs­ta bad­boys. Nu kom­mer ny­he­ten som ska­kar om he­la Hol­ly­wood: Chris Brown blev far­sa för­ra året.

nligt upp­gift blev Chris Brown, 25, pap­pa till en dot­ter i ju­ni 2014. Flic­kan – som he­ter Royal – upp­ges nu ha bli­vit nio må­na­der gam­mal. Mam­man till bar­net är den fö­re det­ta mo­del­len Nia Gon­za­lez, 31, som är en nä­ra vän till Chris.

– De har känt varand­ra länge, men är in­te ett par, sä­ger en käl­la till saj­ten TMZ.

Det är oklart om ar­tis­ten har er­känt fa­der­ska­pet och han sägs in­te be­ta­la nå­got un­der­håll för dot­tern. Chris är känd för att stäl­la till med skan­da­ler och nu re­a­ge­rar om­värl­den starkt.

– Han kom­mer att bli värl­dens säms­ta pap­pa, skri­ver per­son på Twit­ter.

– Jag kom­mer att be för det bar­net, och jag bru­kar in­te ens be, skri­ver en an­nan. Ef­ter att ha läst om det nya bar­net på nä­tet fick stjär­nans flick­vän se­dan fy­ra år till­ba­ka, Kar­rue­che Tran, 26, nog och dum­pa­de ho­nom. Att han ha­de gjort nå­gon an­nan gra­vid blev drop­pen för det stor­mi­ga för­hål­lan­det.

– Det finns grän­ser för vad man kan stå ut med. All lyc­ka till Chris och hans familj. Ing­en be­bis­dra­ma­tik för mig, skri­ver Kar­rue­che på Twit­ter.

RI­HAN­NA UPP­RÖRD

Pa­ret ha­de ett kort av­brott re­dan 2013, då stjärnan åter­uppli­va­de för­hål­lan­det med ex­et Ri­han­na, idag 27. Även hon upp­ges va­ra choc­kad över ny­he­ten.

– Ri­han­na kun­de först in­te tro att det var sant, sä­ger en käl­la en­ligt saj­ten Hol­ly­wo­od­li­fe.

Nu hop­pas vi att den nya fa­ders­rol­len kan få Chris att lugna ner sig li­te. Hans bad­boy-au­ra pas­sar onek­li­gen då­ligt ihop med blöj­by­ten och barn­vagns­pro­me­na­der.

"VÄRL­DENS SÄMS­TA

PAP­PA"

Tran nog och dum­pa­de stjärnan.

Hol­ly­woods främs­te bad­boy har bli­vit pap­pa. Ny­he­ten kom som en to­tal över­rask­ning för de fles­ta.

"FLICK­VÄN­NEN HAR DUM­PAT HO­NOM"

Mam­man till bar­net är mo­del­len Nia Gon­za­lez. Dot­tern – som

När ny­he­ten bri­se­ra­de fick Chris av- och på-flick­vän Kar­rue­che

Ti­di­ga­re i år ryk­ta­des det att Chris och Kar­rue­che ha­de för­lo­vat sig. "Hon har ring­en på fel hand för att ing­en ska ana nå­got", sa en käl­la då.

he­ter Royal – ska va­ra nio må­na­der gam­mal.

Nia är en nä­ra vän till Chris och har setts fes­ta till­sam­mans med bå­de ho­nom och Kar­rue­che.

Nia ar­be­tar som mo­dell och är sjuk­skö­ters­kestu­dent.

Ni­as pojk­vän J Prin­ce Jr upp­ges va­ra ut­om sig av sorg ef­ter att ha fått ve­ta att han in­te är pap­pa till bar­net. "Den olyck­li­gas­te da­gen i mitt liv", skri­ver han på Instagram.

Flick­vän­nen ha­de in­te en aning om att Chris låg med Nia vid si­dan om.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.