MI­LEY & PA­TRICKS HE­TA NATT MED RITA ORA!

PA­RET TOG MED SIG EN NY KOM­PIS IN I SOV­RUM­MET

Veckans NU! - - SIDAN 1 - Av: BELLA HANS­SON FOTO: ALL OVER PRESS, GETTY IMA­GES

De fles­ta vet att skan­dal­stjär­nan Mi­ley Cyrus, 22, är vild på scen. Och att hon en­ligt upp­gift är li­ka vild i sov­rum­met är kanske in­te så lång­sökt. Un­der en för­fest till Gram­my Awards ny­li­gen bjöd Mi­ley hem sång­ers­kan Rita Ora, 24, till sig och pojk­vän­nen se­dan någ­ra må­na­der till­ba­ka, Pa­trick Sch­war­ze­neg­ger, 21. En­ligt ögon­vitt­nen blev flir­tan­det hett och in­ten­sivt re­dan på fes­ten då Mi­ley och Rita knappt kun­de hål­la hän­der­na från varand­ra.

– Det var helt ga­len ke­mi mel­lan tje­jer­na un­der kväl­len. De tog på varand­ras rum­por och pus­sa­de varand­ra på kin­den, sä­ger en käl­la i NW Ma­ga­zi­ne.

PA­TRICK VAR VIL­LIG

En­ligt upp­gift vil­le Pa­trick mer än gär­na att Rita skul­le föl­ja med ho­nom och Mi­ley hem vid kväl­lens slut. Rita sägs ti­di­ga­re ha le­gat med kän­da kvin­nor som Ri­han­na och Ca­ra Delevingne, så att hon skul­le tac­ka ja var ing­en omöj­lig­het. Men när det väl kom till kri­tan och var dags att be­ge sig hemåt ång­ra­de sig Rita i sista stund.

– Hon tänk­te verk­li­gen ef­ter in­nan hon sva­ra­de, och över­väg­de att sä­ga ja. Men hon vil­le in­te gö­ra sin pojk­vän Ricky Hil­fi­ger svart­sjuk, sä­ger käl­lan och fort­sät­ter:

– Mi­ley och Pa­trick är rätt fri­gjor­da när det kom­mer till sex så de­ras för­hål­lan­de fun­ge­rar verk­li­gen för dem bå­da. De har ro­li­ga­re än nå­gon­sin just nu!

Und­rar vad det även­tyr­li­ga pa­ret kom­mer att hit­ta på här­näst…

"Can't be tamed", sjung­er Mi­ley Cyrus, och säl­lan har väl en låt­ti­tel pas­sat så bra in på en ny­het som den­na. Popstjär­nan bjöd näm­li­gen in sång­ers­kan Rita Ora att ha tre­kant med hen­ne och pojk­vän­nen!

Ska vi gå

hem till oss och

kä­ka ma­ka­ro­ner

och hång­la? "DET VAR HELT GA­LEN KE­MI MEL­LAN TJE­JER­NA"

Mi­ley Cyrus tän­jer stän­digt på grän­ser­na. Ny­li­gen fö­reslog hon för kom­pi­sen Rita Ora att hon skul­le hänga med Mi­ley och pojk­vän­nen Pa­trick Sch­war­ze­neg­ger hem och ha tre­kant!

Hett!

Det var på en för­fest till Gram­my Awards som Mi­ley kom på den go­da idén om att tri­on bor­de de­la säng. "Det var ga­len ke­mi mel­lan tje­jer­na un­der kväl­len", sä­ger en käl­la.

"DE TOG PÅ VARAND­RAS RUM­POR"

Rita sägs ha haft en ro­mans med Ca­ra Delevingne.

Rita tac­ka­de till slut nej till den he­ta nat­ten med Mi­ley och Pa­trick då hon in­te vil­le gö­ra pojk­vän­nen Ricky Hil­fi­ger, 25, led­sen.

"Mi­ley och Pa­trick är rätt fri­gjor­da när det kom­mer till sex", sä­ger en in­si­der.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.