BEYON­CÉ KAN IN­TE BLI GRA­VID IGEN

SÅNG­ERS­KANS STO­RA SORG

Veckans NU! - - SIDAN 1 - AV: PAU­LI­NA BÅNGE FOTO: All Over PRESS

Beyon­cé och Jay Z le­ver en­ligt många ett dröm­liv med kän­dis­skap och sto­ra fram­gång­ar. Men sor­gen över att in­te kun­na ge dot­tern Blue Ivy ett sys­kon överskug­gar allt.

Det har gått över tre år se­dan Beyon­cé, 33, och Jay Z, 45, blev för­äld­rar till dot­tern Blue Ivy och spe­ku­la­tio­ner­na om ett till barn har cir­ku­le­rat un­ge­fär li­ka länge. Men nu kom­mer upp­gif­ter om att Beyon­cé har sto­ra svå­rig­he­ter att bli gra­vid en and­ra gång. Stjärnan ska ny­li­gen ha på­bör­jat en hor­mon­be­hand­ling för att öka chan­ser­na.

– Hon und­vek hor­mo­ner­na så länge hon kun­de, men till slut såg hon ing­en an­nan ut­väg, sä­ger en käl­la till tid­ning­en OK! Ma­ga­zi­ne.

HEMS­KA BI­VERK­NING­AR

Men pre­pa­ra­ten Beyon­cé tar har en del job­bi­ga bi­verk­ning­ar. Bland an­nat ska hon ha fått hems­ka ut­slag i an­sik­tet och gått upp i vikt.

– Be­hand­ling­en är pre­cis li­ka fruk­tans­värd som hon ha­de fö­re­ställt sig. Hon är väl­digt käns­lig och kan bör­ja grå­ta för mins­ta lil­la, sä­ger käl­lan.

Hu­mör­sväng­ning­ar­na på­ver­kar ock­så re­la­tio­nen med Jay Z, som nu ska va­ra mer spänd än nå­gon­sin. – De brå­kar he­la ti­den, sä­ger käl­lan. Men läng­tan ef­ter ett sys­kon till Blue Ivy är stor och Beyon­cé upp­ges va­ra vil­lig att gö­ra vad som helst för att dröm­men ska bli sann.

– Hon hop­pas att det ska va­ra värt allt det job­bi­ga i slutän­dan, sä­ger käl­lan.

SKREV EN LÅT

Jay Z har ti­di­ga­re skri­vit en låt om hur pa­ret fick käm­pa för att bli gra­vi­da förs­ta gång­en. Gra­vi­di­te­ten med Blue Ivy för­an­led­des av ett miss­fall, vil­ket han näm­ner i tex­ten till lå­ten "Glory".

– Miss­fal­let var så tra­giskt. Vi trod­de att du skul­le för­svin­na ock­så, men så kom du och du är ma­gisk, sjung­er han bland an­nat i hyll­nings­lå­ten till dot­tern.

Nu hål­ler vi al­la tum­mar för att be­hand­ling­en ska hjäl­pa och Beyon­cé ska få bli mam­ma igen!

Tre år ef­ter föd­seln av dot­tern Blue Ivy för­sö­ker Beyon­cé nu de­spe­rat att bli gra­vid igen, men ut­an att lyc­kas. "MISS­FAL­LET VAR SÅ TRA­GISKT"

Ny­li­gen på­bör­ja­de stjärnan en hor­mon­be­hand­ling för att öka chan­ser­na för en gra­vi­di­tet. "Be­hand­ling­en är fruk­tans­värd", sä­ger en käl­la.

Beyon­cé och Jay Z vill ing­et hell­re än att ge Blue Ivy ett sys­kon.

Hu­mör­sväng­ning­ar­na som Beyon­cé har fått i och med al­la hor­mo­ner hon tar har lett till slit­ning­ar i för­hål­lan­det med Jay Z. Re­la­tio­nen ska va­ra skö­ra­re än nå­gon­sin.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.