"DU SKA GÖ­RA SOM JAG SÄ­GER"

KIM FAST I KANYES VÅLD

Veckans NU! - - MIX - AV: PAU­LI­NA BÅNGE FOTO: ALL OVER PRESS

Ut­åt sett är de det per­fek­ta pa­ret. Men bakom ku­lis­ser­na sägs rap­pa­ren Ka­nye West, 37, hål­la sin hust­ru Kim Kar­dashi­an, 34, i ett järn­grepp och hon mås­te gö­ra som han sä­ger.

– Hon kän­ner sig in­stängd och har ing­en kon­troll över sitt eget liv läng­re, sä­ger en käl­la en­ligt saj­ten Ra­dar On­li­ne.

Se­dan pa­ret blev till­sam­mans 2012 har Kim helt bytt image. En­ligt upp­gift är det Ka­nye som lig­ger bakom för­änd­ring­en. Han ska bland an­nat ha tving­at hen­ne att by­ta ut he­la sin gar­de­rob för att skaf­fa en mer tren­dig stil.

– Han ser hen­ne som en doc­ka som han kan gö­ra vad han vill med. En gång tving­a­de han hen­ne att ha en tung lä­der­jac­ka på sig en varm som­mar­dag. Hon höll på att få vär­me­slag, men han väg­ra­de lå­ta hen­ne knäp­pa upp den, sä­ger en käl­la en­ligt OK! Ma­ga­zi­ne.

STORT KON­TROLL­BE­HOV

Ka­nye ska ock­så ha fått Kim att gö­ra mer dras­tis­ka för­änd­ring­ar av sitt ut­se­en­de. När hon ny­li­gen vi­sa­de upp sin nya blon­da look un­der Paris mo­de­vec­ka gick he­la världen ba­na­nas. En­ligt upp­gift var blek­ning­en helt och hål­let Kanyes idé ef­tersom han vil­le att hust­run skul­le se vas­sa­re ut.

– Hon trivs in­te alls i det kor­ta, blon­da hå­ret men han äls­kar det, sä­ger en käl­la och fort­sät­ter:

Se­dan Kim Kar­dashi­an blev ihop med Ka­nye West har hen­nes ytt­re för­änd­rats mar­kant. Nu kom­mer upp­gif­ter om att rap­pa­rens sju­ka ut­se­en­de­krav är nä­ra att knäc­ka tv-stjärnan.

– Hon bry­ter snart ihop, sä­ger en käl­la en­ligt saj­ten Ra­dar On­li­ne.

A D

– Kims nya look är ba­ra en av de många för­änd­ring­ar som han har tving­at hen­ne att gö­ra.

UM­GÅS BA­RA MED MA­KEN

Kim och Ka­nye gif­te sig i som­ras. Se­dan dess sägs Kim ha bli­vit allt mer isolerad. Ma­ken vill helst ha hen­ne helt för sig själv.

– Hon får in­te ens um­gås med si­na tjej­kom­pi­sar läng­re. Hon häng­er ba­ra med Ka­nye, sä­ger en in­si­der en­ligt saj­ten Wet Paint och fort­sät­ter: – Hon har bli­vit som en ro­bot. Ka­nye ska till och med ha satt upp sär­skil­da regler för hur Kim ska se ut och be­te sig i of­fent­lig­he­ten.

– Hon föl­jer hans regler sla­viskt. Var­je mor­gon skic­kar hon bil­der på si­na out­fits för att få hans god­kän­nan­de in­nan hon går ut, sä­ger en käl­la en­ligt saj­ten Can­di­est.

YT­LIGT ÄK­TEN­SKAP

Ka­nye öser gär­na be­röm över sin fru i me­di­er­na – men hyll­ning­ar­na hand­lar alltid om hen­nes ytt­re. Han har bland an­nat kal­lat re­a­li­ty­stjär­nans for­mer för ”ett konst­verk”.

– Äk­ten­ska­pet är väl­digt yt­ligt. Han är väl­digt mån om att hon ska fort­sät­ta va­ra vac­ker, sä­ger en käl­la en­ligt OK! Ma­ga­zi­ne.

Kanyes ute­se­en­de­hets ska en­ligt upp­gift ha gett Kim en ohäl­so­sam in­ställ­ning till sin kropp. – En gång i vec­kan får Ka­nye in­spek­te­ra hen­nes kropp. Hit­tar han nå­got han in­te gil­lar bo­kar hon ome­del­bart en tid hos på en plastik­kli­nik. Hon gör allt för att för­sö­ka le­va upp till hans orim­li­ga krav, sä­ger käl­lan.

OPE­RE­RAR SIG FÖR KA­NYE

Kims strä­van ef­ter att till­freds­stäl­la Ka­nye sägs nu ha bli­vit ex­trem. I ett av­snitt av ”Fa­mil­jen Kar­dashi­an” be­sö­ker hon en ki­rurg för att bli av med ett mi­ni­malt ärr på tån.

– Hon läg­ger ti­o­tu­sen­tals kro­nor på sitt ut­se­en­de var­je må­nad. Det hand­lar om dy­ra skön­hets­pro­duk­ter, Bo­tox och fil­lers, men ock­så om mer ex­tre­ma in­grepp. Och allt är för Kanyes skull, sä­ger käl­lan.

FA­MIL­JEN ÄR ETT VA­RU­MÄR­KE

En­ligt upp­gift har Ka­nye även bör­jat kon­trol­le­ra tvåå­ri­ga dot­tern Nort­hs image. Bland an­nat har han be­stämt att hon ba­ra får ha klä­der i en viss färgska­la.

– Han ser he­la fa­mil­jen som ett va­ru­mär­ke. Mo­de­gra­den är alltid vik­ti­gast. En­da gång­en som North får ha på sig van­li­ga, be­kvä­ma barn­klä­der är när Kims sys­ter Khloé sit­ter barn­vakt, sä­ger en käl­la en­ligt saj­ten Can­di­est.

"KA­NYE IN­SPEK­TE­RAR HEN­NES KROPP VAR­JE VEC­KA" En­ligt upp­gift får Ka­nye en gång i vec­kan in­spek­te­ra Kims kropp. "Hit­tar han nå­got han in­te gil­lar så åt­gär­dar hon det", sä­ger en käl­la.

"HAN BE­STÄM­MER HUR HON SKA SE UT"

Se­dan Kim Kar­dashi­an träf­fa­de Ka­nye West har hon bytt stil helt. Nu upp­ges rap­pa­ren kon­trol­le­ra he­la re­a­li­ty­stjär­nans liv.

Nu upp­ges Kanyes hår­da krav på Kim ha gått för långt. "Hon bry­ter snart ihop", sä­ger en käl­la.

"KIM KÄN­NER SIG

IN­STÄNGD"

Kims nya blon­da look, som hon vi­sa­de upp för förs­ta gång­en un­der mo­de­vec­kan i Paris, ska va­ra helt och hål­let Kanyes idé.

Syf­tet med den nya fri­sy­ren upp­ges va­ra att Ka­nye vill att hon ska ha en mer vass stil. Kim sägs dock in­te gilla hur hon ser ut.

"HON TRIVS IN­TE MED SITT NYA UT­SE­EN­DE" In­nan för­hål­lan­det med Ka­nye ha­de re­a­li­ty­stjär­nan en helt an­nan look.

Kim får in­te ens väl­ja si­na klä­der själv läng­re.

Hon kun­de till och med hand­la si­na klä­der på bud­get­ked­jor som H&M. Det du­ger in­te för Ka­nye som vill att hon en­dast ska bä­ra de mest ex­klu­si­va mär­kes­klä­der­na.

Ka­nye upp­ges va­ra myc­ket mån om hur Kim be­ter sig och ser ut i of­fent­li­ga sam­man­hang.

Var­je mor­gon mås­te Kim skic­ka en bild på sig själv till Ka­nye så att han kan god­kän­na hen­nes out­fit. An­nars får hon in­te kli­va ut­an­för dör­ren, en­ligt en käl­la.

Nu ska Ka­nye även ha bör­jat kon­trol­le­ra lil­la Nort­hs image. En­ligt upp­gift får dot­tern näs­tan ald­rig ha på sig van­li­ga barn­klä­der.

I sin strä­van ef­ter att hö­ra sin ma­ke nöjd har Kim bör­jat ta till allt mer ex­tre­ma me­to­der. En­ligt upp­gift läg­ger hon ti­o­tu­sen­tals kro­nor på sitt ut­se­en­de var­je må­nad.

Bland an­nat ope­re­ra­de hon bort ett mi­ni­malt ärr på tån. "Hon vill va­ra per­fekt för Kanyes skull", sä­ger en käl­la.

I re­a­li­tysho­wen "Fa­mil­jen Kar­dashi­an" har Kim ge­nom­fört fle­ra skön­hets­o­pe­ra­tio­ner.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.