SE­LE­NA GO­MEZ SPRITKOLLAPS!

"HON FÖLL IHOP PÅ MAR­KEN"

Veckans NU! - - RED CARPET - AV: AN­JA KÄLLSTEDT FOTO: ALL OVER PRESS, FAMEFLYNET

IBråk med pojk­vän­nen, kon­fron­ta­tion med den störs­ta ri­va­len och all­de­les för myc­ket al­ko­hol. En fest­kväll som skul­le bli fan­tas­tisk slu­ta­de i ka­ta­strof för sång­ers­kan Se­le­na Go­mez.

en svin­dyr klän­ning och med 25-åri­ge pojk­vän­nen An­ton Zas­lav­ski – mer känd som dj:n Zedd – vid sin si­da gjor­de Se­le­na Go­mez, 22, stor­sla­gen en­tré på Va­ni­ty Fairs kän­di­stä­ta ef­ter­fest till Oscars­ga­lan. Kväl­len för­vand­la­des dock snart till en plåg­sam mar­dröm för sång­ers­kan.

– Allt var bra tills hon bör­ja­de dricka. När Se­le­na får i sig al­ko­hol blir hon käns­lig, sä­ger en käl­la i NW Ma­ga­zi­ne.

Det förs­ta som hän­de var att stjärnan fick se Zedd stå och pra­ta med en an­nan kvin­na.

– När hon såg det blev hon enormt svart­sjuk och bör­ja­de tjaf­sa. Zedd är jät­te­blyg och ha­tar dra­ma, så han sa in­te emot. Han drog där­i­från istäl­let, sä­ger käl­lan.

SÖP OR­DENT­LIGT

Se­le­na be­stäm­de sig för att drän­ka si­na sor­ger och gick ra­ka vägen till den öpp­na ba­ren där hon häll­de i sig vod­ka-drin­kar. Där­ef­ter fick hon den kanske in­te helt smar­ta idén att ving­la fram till sin fö­re det­ta flam­ma Or­lan­do Bloom, 38. När Se­le­na flir­ta­de som en gal­ning med skå­de­spe­la­ren dök plöts­ligt hans ex­fru Mi­ran­da Kerr, 31, upp. Mi­ran­da och Se­le­na är bitt­ra fi­en­der se­dan Se­le­nas ryk­ta­de fling med Or­lan­do och Mi­ran­das di­to med Se­le­nas ex Justin Bie­ber, 21. Min­net av det se­na­re fick sång­ers­kan att gå igång på al­la cy­lind­rar på fes­ten.

– Se­le­na skrek på Mi­ran­da an­gå­en­de att hon har le­gat med Justin, sä­ger en in­si­der och fort­sät­ter:

– Hon fick ett or­dent­ligt ut­brott.

OBE­KVÄM SI­TU­A­TION

Mi­ran­da ha­de in­te fått li­ka myc­ket in­nan­för väs­ten och höll sig lugn trots Se­le­nas at­tack. Or­lan­do stod mitt emel­lan och viss­te in­te vart han skul­le ta vägen.

– Han ham­na­de i en rik­tigt obe­kväm si­tu­a­tion ef­tersom han mås­te hål­la sams med Mi­ran­da. Hon är in­te ba­ra mam­ma till hans son Flynn, hon ring­er ho­nom när hon är li­te su­gen på att lig­ga ut­an för­plik­tel­ser ock­så. Till slut kol­lap­sa­de Se­le­na to­talt. – Hon var helt för­störd och det slu­ta­de med att hon föll ihop på mar­ken, sä­ger in­si­dern.

Som tur var kom su­per­mo­del­len Ro­sie Hun­tington-white­ley, 27, en­ligt upp­gift till sång­ers­kans und­sätt­ning och hjälp­te hen­ne hem. Men vi gis­sar att Se­le­na vak­na­de med or­dent­lig hu­vud­värk mor­go­nen där­på.

Det he­la bör­ja­de med att nå­got över­för­fris­kad Se­le­na bör­ja­de brå­ka med pojk­vän­nen Zedd för att han pra­ta­de med en an­nan tjej.

"HON VAR HELT

FÖR­STÖRD"

Kväl­len slu­ta­de in­te rik­tigt som Se­le­na Go­mez tänkt när hon ny­li­gen var på Va­ni­ty Fairs kän­di­stä­ta ef­ter­fest till Oscars­ga­lan.

dricka. När Se­le­na får i sig "Allt var bra tills hon bör­ja­de

en käl­la. al­ko­hol blir hon käns­lig", sä­ger

Ett svart­sjukebråk och ett an­tal glas för många slu­ta­de

med att Se­le­na föll ihop på mar­ken.

"HAN DROG DÄR­I­FRÅN" När Zedd drog där­i­från ving­la­de sång­ers­kan fram till sin gam­la flam­ma Or­lan­do Bloom och flir­ta­de loss.

Till slut föll Se­le­na ba­ra ihop, men som tur var fick hon hjälp av mo­del­len Ro­sie Hun­ting­tonW­hite­ley att ta sig hem se­dan.

En stund se­na­re dök Or­lan­dos ex­fru Mi­ran­da Kerr upp och Se­le­na ställ­de till med en vild scen på grund av att Mi­ran­da haft en fling med Se­le­nas ex Justin Bie­ber.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.