J-LAW LIG­GER MED BÅ­DE CHRIS & NICHO­LAS Gwy­neth: "KVIN­NOR BOR­DE GE FLER AV­SUG­NING­AR"

SVARTSJUKEDRAMAT TRAP­PAS UPP…

Veckans NU! - - MIX - Av: PAU­LI­NA BÅNGE FOTO: ALL Over PRESS

Skå­di­sen Jen­ni­fer Law­rence och roc­kern Chris Mar­tin har dej­tat ett tag. Men ing­en av dem ver­kar rik­tigt kun­na släp­pa si­na ex.

Tri­ang­eld­ra­mat, som ti­di­ga­re in­vol­ve­ra­de Chris Mar­tin, 38, hans ex­hust­ru Gwy­neth Pal­trow, 42, och Jen­ni­fer Law­rence, 24, har nu växt till ett in­fek­te­rat ”rek­tang­eld­ra­ma”.

– Jen­ni­fer har åter­upp­ta­git kon­tak­ten med sin ex­pojk­vän. Hon vill hål­la al­la dör­rar öpp­na, sä­ger en käl­la en­ligt tid­ning­en Na­tio­nal Enqui­rer.

Ex­et i frå­ga är skå­de­spe­la­ren Nicho­las Hoult, 25, som Jen­ni­fer gjor­de slut med för ett år se­dan ef­ter att det unga pa­ret ha­de va­rit till­sam­mans i tre år.

HA­DE STORT BRÅK

Jen­ni­fer upp­ges ha va­rit svart­sjuk på Chris nä­ra re­la­tion med ex­hust­run länge. Ef­ter att Chris val­de att fi­ra jul med Gwy­neth och de­ras barn fick Jen­ni­fer nog och be­stäm­de sig för att bör­ja träf­fa Nicho­las igen.

– Hon har trött­nat på Chris mot­vil­ja att stad­ga sig. Nu träf­far hon bå­de ho­nom och Nick pa­ral­lellt, sä­ger käl­lan.

Nicho­las ver­kar nöjd med att ha fått till­ba­ka sin äls­ka­de Jen, i al­la fall del­vis. Men hen­nes dub­bel­spel upp­skat­tas in­te av den nya pojk­vän­nen.

– Jen och Chris ha­de ett stort bråk an­gå­en­de Nick, men hon står på sig. Han har ju gjort sam­ma sak själv, sä­ger käl­lan.

HON BLEV GA­LEN

Se­nast på al­la hjär­tans dag sågs Chris till­sam­mans med Gwy­neth. Det ska ha gjort Jen­ni­fer ga­len av svart­sju­ka. Nu över­vä­ger hon att gå till­ba­ka helt till Nicho­las.

– De har hål­lit kon­tak­ten än­da se­dan de gjor­de slut. Hen­nes familj skul­le äls­ka om de blev till­sam­mans igen, sä­ger en käl­la en­ligt saj­ten The Daily Star.

Nu åter­står det att se hur Hol­ly­wods he­tas­te kär­lekska­ru­sell slu­tar och vem som får vem i slu­tet.

Hur ska man und­vi­ka bråk med sin part­ner? En­ligt Gwy­neth är oral­sex en bra me­tod.

– Man mås­te in­te alltid brå­ka. Var en tjej, vi­sa ho­nom att han är en man, sa skå­di­sen ny­li­gen i en ra­di­o­in­ter­vju med Ho­ward Stern.

Ho­ward kont­ra­de med att "många män blir osäk­ra" när det gäl­ler att dej­ta kän­da och star­ka kvin­nor som Gwy­neth.

– Det be­ror på hur många av­sug­ning­ar man ger dem, sva­ra­de stjärnan.

Vi är gans­ka över­ty­ga­de om att det finns bätt­re sätt, Gwy­neth.

Jen­ni­fer Law­rence har svårt att väl­ja mel­lan ex­pojk­vän­nen Nicho­las Hoult och den nya flam­man Chris Mar­tin. En­ligt upp­gift dejtar hon nu bå­da två pa­ral­lellt för att få klar­het i sa­ken.

"HON KAN IN­TE VÄL­JA MEL­LAN DEM"

Trots för­hål­lan­det med Jen­ni­fer har Chris fort­satt att um­gås med ex­hust­run Gwy­neth Pal­trow. Se­nast på al­la hjär­tans dag sågs de till­sam­mans.

"NICHO­LAS VILL HA HEN­NE TILL­BA­KA" Nicho­las har bland an­nat kopp­lats sam­man med skå­dis­kol­le­gan Kris­ten Ste­wart, 24, men det är J-law han helst vill ha.

Jen­ni­fer och Nicho­las var till­sam­mans i tre år in­nan de gjor­de slut i bör­jan av för­ra året.

Jen­ni­fer har dej­tat Cold­play-sång­a­ren Chris Mar­tin till och från se­dan i hös­tas. Ti­di­ga­re i år fång­a­des de på bild till­sam­mans då de var på en ro­man­tisk dejt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.