Lactiplus hjäl­per din mage att fun­ge­ra som den ska.

Veckans NU! - - MIX -

En god matsmältning är en för­ut­sätt­ning för ett bra väl­be­fin­nan­de. Lactiplus är en mag­pro­dukt ba­se­rad på mjölk­sy­ra­bak­te­ri­er och som med sitt innehåll av kal­ci­um bi­drar till mat­smält­nings­en­zy­mer­nas nor­ma­la funk­tion, från mag­säc­ken än­da ner i tunn­tar­men.

Mat­smält­nings­en­zy­mer­na har en vik­tig roll i mat­smält­nings­pro­ces­sen. De hjäl­per till att bry­ta ner fett, pro­te­in och kol­hyd­ra­ter så att vi kan till­go­do­gö­ra oss fö­dans nä­rings­äm­nen. Sam­ti­digt får ma­gen för­ut­sätt­ning­ar att fun­ge­ra som den ska.

Bå­de mage och tarm

En­zy­mer­nas roll i mat­smält­ning­en bör­jar när vi tug­gar ma­ten och ut­sönd­rar sa­liv. Men det sto­ra ned­bryt­nings­ar­be­tet sker i mag­säc­ken och fort­sät­ter i tunn­tar­men, där yt­ter­li­ga­re en­zy­mer bi­drar till en gynn­sam ned­bryt­nings­pro­cess. Där­för in­ne­hål­ler Lactiplus även kal­ci­um, som bi­drar till just mat­smält­nings­en­zy­mer­nas nor­ma­la funk­tion.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.