AMAL LÄM­NAR CLOO­NEY!

EF­TER GE­OR­GES HE­TA FLÖRT MED SCAR­LETT

Veckans NU! - - STREET STYLE - Av: PAU­LI­NA BÅNGE FOTO: ALL OVER PRESS

Ett av Hol­ly­woods all­ra he­tas­te äk­ta par har stött på patrull i äk­ten­ska­pet. Ge­or­ge Cloo­ney och Amal Alamud­din kri­sar re­jält – på grund av skå­de­spe­la­rens nä­ra re­la­tion med Scar­lett Jo­hans­son.

Nu är smek­må­na­den de­fi­ni­tivt över för Ge­or­ge Cloo­ney, 53, och hust­run Amal Alamud­din, 37. På sisto­ne har pa­ret brå­kat mer än nå­gon­sin. En­ligt upp­gift är det he­ting­en Scar­lett Jo­hans­son, 30, som har ska­pat slit­ning­ar i äk­ten­ska­pet.

– Amal blev ga­len när Ge­or­ge läm­na­de hen­ne för att um­gås med Scar­lett en hel dag. De brå­ka­de hög­ljutt och hon skrek på ho­nom. Se­dan pra­ta­de de in­te med varand­ra på fle­ra da­gar, sä­ger en käl­la en­ligt saj­ten Ra­dar On­li­ne.

AMAL ÄR RA­SAN­DE

Ge­or­ge och Scar­lett spe­lar mot varand­ra i fil­men ”Hail, Cae­sar!” och upp­ges um­gås fli­tigt på in­spel­nings­plat­sen. – Amal må va­ra en in­ter­na­tio­nell ad­vo­kat, men hon är ing­en film­stjär­na. Att Scar­lett är så otro­ligt vac­ker stör hen­ne verk­li­gen. Ge­or­ge sä­ger att de ba­ra är vän­ner, men Amal är ra­san­de, sä­ger käl­lan.

Att Scar­lett är gift och har barn med den frans­ke jour­na­lis­ten Ro­main Dau­ri­ac, 32, är ing­en förmild­ran­de om­stän­dig­het, en­ligt Amal.

– Det spe­lar ing­en roll för hen­ne. Hon har hört att Ge­or­ge öser kom­pli­mang­er över Scar­lett och att han flör­tar med hen­ne som om han vo­re sing­el, sä­ger käl­lan.

FÖR­SÖ­KER RÄD­DA ÄK­TEN­SKA­PET

Ge­or­ge gör nu allt för att räd­da för­hål­lan­det. Ny­li­gen bjöd han med sig sin fru på en dejt men det slu­ta­de med att fem and­ra vän­ner slöt upp. Det blev drop­pen för Amal som nu över­vä­ger skils­mäs­sa.

– Det blev in­te alls den ro­man­tis­ka kväll som Amal ha­de fö­re­ställt sig. Nu har hon fått nog, av­slu­tar käl­lan.

"HAN BE­TER SIG SOM OM HAN VO­RE SING­EL"

Ge­or­ge Cloo­ney och Amal Alamud­din har va­rit gifta i mind­re än ett halv­år, men äk­ten­ska­pet upp­ges nu kna­ka or­dent­ligt i fo­gar­na.

En­ligt upp­gift har Ge­or­ge flör­tat väl­digt myc­ket med sin mot­spe­lers­ka Scar­lett Jo­hans­son på sisto­ne.

Scar­lett är gift med Ro­main Dau­ri­ac. De fick dot­tern Rose i sep­tem­ber för­ra året. Det stop­par dock in­te Cloo­ney.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.