Plastic fan­tastic?

Veckans NU! - - STREET STYLE -

att gå till Att få Bo­tox här och en fett­sug­ning där är idag li­ka van­ligt som

sig un­der tand­lä­ka­ren i Hol­ly­wood. Och det är in­te ba­ra kvin­nor­na som läg­ger kni­ven. Kol­la in snub­bar­na som in­te kan döl­ja al­la si­na skön­hets­ingrepp.

PE­TE BURNS

"You spin me right round"-sång­a­ren Pe­te, 55, la­de sig en­ligt upp­gift un­der kni­ven för förs­ta gång­en på 80-ta­let och se­dan dess har ope­ra­tio­ner­na bli­vit många till an­ta­let. Stjärnan har be­rät­tat att en lä­ka­re var­nat ho­nom för att hans an­sik­te kan "fal­la av", men Pe­te väg­rar än­då att slu­ta ope­re­ra sig.

SI­MON CO­WELL

När "X factor"-pro­fi­len 55, ler nu för ti­den ser det li­te ut som att han står i hård blåst då skratt­lin­jer­na runt mun­nen är bor­ta. Om nå­gon skul­le tve­ka så har Si­mon har själv er­känt att han an­vän­der Bo­tox.

BRU­CE JEN­NER

På 70-ta­let kam­ma­de Bru­ce, idag 65, hem ett Os-guld i ti­o­kamp. Idag är han främst om­ta­lad för sitt ut­se­en­de. Stjärnan ska ha lagt sig un­der kni­ven vid fle­ra till­fäl­len – bland an­nat för att sli­pa ner sitt adams­äpp­le. Bru­ces mål sägs va­ra att gö­ra ett köns­byte.

Si­mon,

BAR­RY MA­NI­LOW

Un­der 90-ta­let bör­ja­de den idag 71-åri­ge "Man­dy"-sång­a­ren Bar­rys an­sik­te att för­änd­ras. Stjärnan skyll­de det på att han ope­re­rat bort en cys­ta från ögat, men märk­ligt nog fort­sat­te hans ut­se­en­de att änd­ras även ef­ter det.

– Det ser ut som om han har gjort ett fler­tal plasti­ko­pe­ra­tio­ner för att få bort syn­li­ga ål­ders­tec­ken, sä­ger ki­rur­gen Dr Yuk­sel.

MIC­KEY ROUR­KE

Skå­de­spe­la­ren och box­a­ren Mic­key, 62, ser idag ut som en helt an­nan per­son i jäm­fö­rel­se med när han var yng­re.

– Den störs­ta de­len av ope­ra­tio­ner­na gjor­de jag för att la­ga an­sik­tet som bli­vit för­stört på grund av box­ning­en, men jag gick till fel kil­le för att gö­ra det, sä­ger stjärnan själv om sitt ut­se­en­de.

EN­RI­QUE IG­LE­SI­AS

I bör­jan av sin kar­riär kän­ne­teck­na­des sång­a­ren idag 39, av en le­ver­fläck i an­sik­tet, nå­got han fle­ra gång­er blev re­tad för, bland an­nat av Jim­my Fal­lon. Till slut ope­re­ra­de sång­a­ren bort fläc­ken. I ef­ter­hand har En­ri­que ång­rat att han in­te spa­ra­de den ef­ter ope­ra­tio­nen.

– En per­son bjöd 750 000 kro­nor för den, sä­ger han.

RAY LIOTTA

Skå­de­spe­la­ren Ray, 60, har för­ne­kat att han ska ha ge­nom­gått någ­ra ope­ra­tio­ner, men en­ligt ex­per­ter rå­der det ing­en tve­kan om att stjärnan bå­de har gjort ett an­sikts­lyft och lå­tit in­ji­ce­ra Bo­tox.

En­ri­que,

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.