EVA MEN­DES DIVAKRAV PÅ GOS­LING!

RY­AN HAR FÅTT EN BRIDEZILLA PÅ KRO­KEN

Veckans NU! - - STREET STYLE - Av: BELLA HANS­SON FOTO: ALL OVER PRESS

Det var in­te län­ge­se­dan som de ny­bliv­na för­äld­rar­na Eva Men­des och Ry­an Gos­ling sa att de in­te vil­le gifta sig – men nu är det an­nat ljud i skäl­lan då Eva kom­mit på pre­cis hur hon vill gö­ra för att bli fru Gos­ling.

Iok­to­ber för­ra året blev Eva Men­des, 41, och Ry­an Gos­ling, 34, för­äld­rar för förs­ta gång­en då de fick dot­tern Es­me­ral­da Ama­da. Kort ef­ter att de ha­de fått sitt lil­la knyt­te bör­ja­de ryk­ten cir­ku­le­ra om bröl­lop, men det fanns in­te på kar­tan.

– Ing­en av dem kän­ner för att gifta sig. Det är ing­et som de pri­o­ri­te­rar, de vet var de har varand­ra än­då, sa en käl­la i tv-pro­gram­met ”E! News” då.

Men nu har Eva gjort en helom­vänd­ning. Att gå al­tar­gång­en ner är en­ligt upp­gift allt hon pra­tar om.

RING SOM GA­GA

En­ligt käl­lor har Evas bröl­lopsläng­tan in­spi­re­rats av popstjär­nan La­dy Ga­ga som ny­li­gen för­lo­va­de sig med sin pojk­vän Tay­lor Kin­ney. Bå­de val av bling­bling – tio ka­rats di­a­man­ter är det en­da som god­känns – och brud­klän­ning ska va­ra kla­ra, och ba­ra det bäs­ta är gott nog för skå­de­spe­lers­kan.

– Eva vill ha en hjärt­for­mad di­a­mant som för­lov­nings­ring, pre­cis som Ga­ga, och hon har be­rät­tat för Ry­an hur myc­ket hon äls­kar den de­sig­nen, sä­ger en käl­la i OK! Ma­ga­zi­ne.

Ry­an är så pass för­äls­kad i sin ba­by ma­ma Eva att han gör allt för att få hen­nes önsk­ning­ar att gå i upp­fyl­lel­se, och det är nå­got som Eva är väl med­ve­ten om.

– Eva vet hur myc­ket Ry­an äls­kar hen­ne och dot­tern så hon ut­nytt­jar det, sä­ger käl­lan.

När bröl­lo­pet ska äga rum är i skri­van­de stund oklart, men chan­sen att ce­re­mo­nin sker i år är stor.

– De kom­mer att för­lo­va sig i som­mar och de vill in­te dra ut på det ut­an gifta sig gans­ka om­gå­en­de, av­slö­jar käl­lan.

Var är min guld­d­ra­per

ade klän­ning, min

ju­vel­pryd­da li­mousi­ne och

mi­na kri­stall­sko

r?!

Ry­an Gos­lings flick­vän tilli­ka skå­di­sen Eva Men­des har alltid sagt att hon in­te vill gifta sig, men tyd­li­gen kan man änd­ra sig. Nu har stjärnan näm­li­gen kom­mit på ex­akt hur hon vill ha sitt bröl­lop, och hon be­stäm­mer allt in i mins­ta de­talj. För ba­ra någ­ra må­na­der se­dan var Eva helt sä­ker på att hon in­te vil­le gänga sig, men nu sägs hon va­ra i full gång med pla­ner­na. Bland an­nat är det re­dan klart hur klän­ning­en ska se ut, trots att Ry­an in­te ens har fri­at än…

"HON UT­NYTT­JAR

RY­AN"

Ry­an är så kär i Eva att han gör vad som helst för att mö­ta hen­nes krav, nå­got som Eva en­ligt upp­gift ut­nytt­ja­de när hon be­rät­ta­de att hon vil­le ha en li­ka­dan hjärt­for­mad di­a­mant som La­dy Ga­ga har fått av sin fäst­man.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.