KHLOÉ KAR­DASHI­ANS LÄPPCHOCK!

NU LIG­GER KY­LIE JEN­NER I LÄ…

Veckans NU! - - STREET STYLE - Av: PAU­LI­NA BÅNGE FOTO: ALL OVER PRESS

Nu ger Khloé Kar­dashi­an, 30, sin lil­la­sys­ter Ky­lie Jen­ner 17, en re­jäl match i kam­pen om störst läp­par i fa­mil­jen. Ny­li­gen fång­a­des Khloé på bild med han­den för mun­nen när hon läm­na­de en plastik­kli­nik i Be­ver­ly Hills. Strax där­på gjor­de hen­nes nya läp­par en­tré i of­fent­lig­he­ten.

– De ser väl­digt svull­na ut. Hon har för­mod­li­gen in­ji­ce­rat nå­got i dem. På äld­re bil­der ser man att över­läp­pen är be­tyd­ligt mind­re, sä­ger en ex­pert till saj­ten Us We­ek­ly.

Fle­ra fans skri­ver på Twit­ter att det ser ”helt sjukt” ut. Khloé er­kän­ner själv att hon be­sökt en plastik­ki­rurg.

– Jag fick den bäs­ta la­ser­be­hand­ling­en nå­gon­sin i he­la an­sik­tet, skri­ver hon på Instagram.

DÅ­LIGT SJÄLV­FÖR­TRO­EN­DE

Khloé har ti­di­ga­re pra­tat om sitt då­li­ga själv­för­tro­en­de och hur job­bigt det är att alltid jäm­fö­ras med si­na syst­rar.

– Att bli jäm­förd med nå­gon an­nan var­je dag gör att sjä­len tar stryk. Men det har gjort mig star­ka­re, sa hon då en­ligt saj­ten Li­fe & Sty­le.

Har hon lå­nat syr­rans ma­gis­ka läp­pen­na? Khloé Kar­dashi­ans plu­ti­ga mun har an­ta­git helt nya pro­por­tio­ner.

SKYL­LER PÅ LÄP­PEN­NA

Att Kar­dashi­an-kla­nen gil­lar skön­hets­o­pe­ra­tio­ner är ing­en hem­lig­het. Al­la i fa­mil­jen ska ha gjort in­grepp, till och med minsting­en Ky­lie vars läp­par har växt re­jält på sisto­ne. Själv häv­dar Ky­lie dock att det är en läp­pen­na som lig­ger bakom den plu­ti­ga loo­ken.

– Ryk­te­na om att jag skul­le ha ope­re­rat läp­par­na så­rar mig, skri­ver hon på Twit­ter.

"Hon har för­mo­lidgen in­ji­ce­rat nå­got i läp­par­na", sä­ger en ex­pert.

"DET SER HELT

SJUKT UT" Khloé Kar­dashi­ans ut­se­en­de har för­änd­rats myc­ket på sisto­ne. När hon fång­a­des på bild i Be­ver­ly Hills ny­li­gen var läp­par­na mer svull­na än nå­gon­sin.

Ti­di­ga­re ha­de re­a­li­ty­stjär­nan en gans­ka blyg­sam över­läpp.

"DET ÄR JOB­BIGT ATT JÄM­FÖ­RAS MED

SYSTRARNA"

Lil­la­syr­ran Ky­lie Jen­ner har ock­så re­jält plu­ti­ga läp­par. Kanske har hon in­spi­re­rat Khloé?

Khloé har ti­di­ga­re pra­tat om svå­rig­he­ter­na med att he­la ti­den jäm­fö­ras med si­na syst­rar. "Sjä­len tar stryk", har hon sagt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.