GIFTA FLER ÄN 3 GÅNG­ER! GÅNG­ER!

Veckans NU! - - STREET STYLE -

När man gif­ter sig lo­var man evig tro­het till sin part­ner. Men i Hol­ly­wood är det be­grep­pet in­te alltid glas­klart, då vis­sa stjär­nor är så bra på att sä­ga "ja" fram­för en vig­sel­förät­ta­re att de gäng­ar sig fle­ra gång­er om. Här är ce­leb­sen som har gift sig tre gång­er – el­ler mer!

KIM KAR­DASHI­AN AN­TAL ÄK­TEN­SKAP:

Vad många kanske in­te vet är att re­a­li­ty­stjär­nan Kim, idag 34, gif­te sig förs­ta gång­en som 19-åring, då med mu­sik­pro­du­cen­ten Da­mon Tho­mas. 2011 knöt hon hy­mens band fram­för tv-ka­me­ror­na med bas­ket­spe­la­ren Kris Hump­hri­es men läm­na­de in skils­mäs­so­an­sö­kan 72 da­gar se­na­re. För­ra som­ma­ren lo­va­de hon rap­pa­ren Ka­nye West, 37, evig tro­het i Flo­rens, Italien.

Tv-le­gen­da­ren Lar­ry har hun­nit med en del un­der si­na 81 år på jor­den. Han har lo­vat in­te mind­re än åt­ta kvin­nor evig tro­het! Det förs­ta äk­ten­ska­pet var med Fre­da Mil­ler 1952 till 1953 och se­dan dess har fru­ar­na i stort sett av­löst varand­ra i vad som lik­nar en bröl­lops­sta­fett. Pro­gram­le­da­rens nu­va­ran­de äk­ten­skap med 55-åri­ga Shawn Sout­hwick har hit­tills hål­lit i 18 år. Blott 19 år gam­mal gif­te sig Bar­ry­mo­re, idag 40, förs­ta gång­en. Men det höll ba­ra i två må­na­der. År 2001 gick hon al­tar­gång­en ner med ko­mi­kern men ba­ra sex må­na­der ef­ter ce­re­mo­nin an­sök­te Tom om skils­mäs­sa. 2011 träf­fa­de hon sin nu­va­ran­de man Will Ko­pel­man, idag 37, och de har dött­rar­na Oli­ve och Fran­kie till­sam­mans.

DREW BAR­RY­MO­RE AN­TAL ÄK­TEN­SKAP: GE­E­NA DA­VIS AN­TAL ÄK­TEN­SKAP:

Tom Green,

Drew Skå­di­sen Ge­e­na, idag 59, gif­te sig med Ri­chard Em­mo­lo 1982, men lyc­kan va­ra­de ba­ra i ett år. Skå­di­sen Jeff Gold­blum sat­te fy­ra år se­na­re en ring på ak­tri­sens fing­er men 1990 se­pa­re­ra­de de. Idag är Ge­e­na lyck­lig med Dr Re­za Jar­ra­hy, 43, men hon hann även med att va­ra gift i fem år med Ren­ny Har­lin in­nan dess.

LAR­RY KING AN­TAL ÄK­TEN­SKAP:

TOM CRU­I­SE AN­TAL ÄK­TEN­SKAP:

Skå­de­spe­la­ren Tom, idag 52, har nog en del gam­la för­lo­vings- och vig­sel­ring­ar som lig­ger och skrä­par, han har näm­li­gen gäng­at sig tre gång­er un­der årens lopp. 1987 gif­te han sig med Mi­mi Ro­gers, som sägs va­ra den som in­tro­du­ce­ra­de ho­nom till sci­en­to­lo­gin. Med Ni­co­le Kid­man ad­op­te­ra­de han två barn, Isa­bel­la och Con­nor, och de­ras äk­ten­skap va­ra­de mel­lan 1990 och 2001. 2006 äk­ta­de han Ka­tie Hol­mes, och de­ras skils­mäs­sa fick stor upp­märk­sam­het 2012. Idag är Tom sing­el.

PA­ME­LA AN­DER­SON AN­TAL ÄK­TEN­SKAP:

"Bay­watch"-skå­di­sen Pa­me­la, 47, gäng­a­de sig 1995 med Möt­ley Crüe-trum­mi­sen Tommy Lee, och det höll i tre år. 2006 gif­te stjärnan sig med Kid Rock, vil­ket va­ra­de i ett år. Ny­li­gen an­sök­te Pam om skils­mäs­sa från ma­ken Rick Solo­mon för tred­je gång­en. Förs­ta om­gång­en de var gifta var mel­lan 2007 och 2008, och 2014 hit­ta­de de till­ba­ka till varand­ra. And­ra gång­en de skul­le skil­ja sig – för­ra året – ång­ra­de Pa­me­la sig dock, så trots att de ba­ra va­rit gifta två gång­er har de se­pa­re­rat tre.

CHAR­LIE SHEEN AN­TAL ÄK­TEN­SKAP:

Skan­dal­stjär­nan Char­lie, idag 49, bör­ja­de sin äk­ten­skap­li­ga ba­na re­dan på 90-ta­let. 1995 gif­te han sig med Don­na Pe­e­le, och äk­ten­ska­pet höll i ett år. 2002 sa han ja till De­ni­se Ri­chards som han fick två dött­rar med, men fy­ra år se­na­re var skils­mäs­san ett fak­tum. Två år se­na­re var det dags för Broo­ke Mu­el­ler, med vil­ken han fick tvil­ling­ar­na Max och Bob. De skil­de sig 2011 och i feb­ru­a­ri 2014 för­lo­va­de sig Char­lie med den fö­re det­ta porr­stjär­nan Brett Ros­si. De bröt upp i ok­to­ber sam­ma år.

AN­TAL

Re­dan 1978 sat­te skå­di­sen idag 59, igång. Då var det som fick by­ta ring med sil­ver­rä­ven. Se­dan dess har han haft fy­ra fru­ar till, varav den mest kän­da är De var ma­ke och ma­ka mel­lan 2000 och 2003. I feb­ru­a­ri i år be­kräf­ta­de Thorn­tons pressta­les­man att stjärnan och ma­ke­u­par­tis­ten 49, gif­te sig i ok­to­ber 2014.

BILLY BOB THORN­TON ÄK­TEN­SKAP:

Billy Bob, Me­lis­sa Lee Gat­lin

Ange­li­na Jo­lie.

Con­nie Ang­land,

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.