CHAN­NING TA­TUMS COO­LA CRIB!

HAR KÖPT 50-TALSLYA I KÄN­DI­STÄTT OM­RÅ­DE

Veckans NU! - - STREET STYLE - AV: AN­JA KÄLLSTEDT FOTO: ALL OVER PRESS

Om vi ha­de råd skul­le vi kö­pa förs­ta bäs­ta hus i Be­ver­ly Hills. In­te ba­ra för att det är ett vac­kert om­rå­de, ut­an för att hun­kar­nas hunk, Chan­ning Ta­tum, har flyt­tat dit!

Han är in­te ba­ra snygg och duk­tig på att dan­sa – han är rik ock­så. ”Ma­gic Mi­ke”-sex­bom­ben Chan­ning Ta­tum, 34, har ny­li­gen köpt en två­vå­nings­vil­la för drygt 50 mil­jo­ner kro­nor. Här kom­mer skå­di­sen dock in­te att bo ensam ut­an till­sam­mans med jämn­gam­la hust­run Jen­na De­wan-ta­tum och de­ras dot­ter Ever­ly, 1. Chan­ning och Jen­na träf­fa­des i dans­fil­men ”Step up” 2005 och vi gis­sar att det blir en del shej­kan­de i kå­ken.

– Vi har dan­ce­batt­les hem­ma. När vi går upp på mor­go­nen sät­ter vi på mu­sik och me­dan Ever­ly äter dan­sar vi och det blir allt mer tön­tigt, sä­ger Chan­ning.

I hu­set finns bland an­nat fem sov­rum och sex badrum, så stjärnan kan dan­sa runt ut­an att det känns trångt. Det finns även en stor ut­om­huspool och ett lyx­igt spa.

GRAN­NE MED HAR­RY STY­LES

Kå­ken – som är byggd på 50-ta­let – har ti­di­ga­re ägts av ”Star wars”-skå­di­sen Car­rie Fisher. Hu­set är be­lä­get i det kän­di­stä­ta om­rå­det Be­ver­ly Hills och dörr i dörr bor ing­en mind­re än One Direc­tions­nyg­ging­en Har­ry Sty­les.

Nå­gon som är av­und­sjuk?

Ska jag vi­sa er runt i One

Direc­tion?

"VI HAR DAN­CE­BATT­LES

HEM­MA"

Skå­dishun­ken Chan­ning Ta­tum har köpt ett nytt hus i Be­ver­ly Hills till­sam­mans med sin su­per­vack­ra hust­ru Jen­na De­wan-ta­tum och de­ras dot­ter Ever­ly.

I det här rum­met kan pa­ret ta det pi­a­no…

Det finns sex badrum i hu­set, så ing­en be­hö­ver stå i kö för att gå på to­a­let­ten.

"EN TVÅ­VÅ­NINGS­VIL­LA FÖR DRYGT 50 MIL­JO­NER KRO­NOR"

Nå­gon­stans Har­ry tro­ligt­vis in­te får hänga med är in i sov­rum­met. El­ler, vem vet?

Nu blir pa­ret gran­ne med One Direc­tion-med­lem­men Har­ry Sty­les, 21.

Kanske kom­mer de ny­bliv­na gran­nar­na att in­spek­te­ra Chan­nings lum­mi­ga träd­gård till­sam­mans?

I rum­met med den öpp­na spi­sen kan stjär­nor­na my­sa på kväl­lar­na och spe­la schack el­ler bil­jard.

"DET FINNS FEM SOV­RUM OCH SEX BADRUM"

I kö­ket finns det gott om plats för Chan­ning att la­ga mat till­sam­mans med familj och vän­ner. El­ler var­för in­te ha en danstävling? "Vi har dan­ce­batt­les hem­ma", sä­ger hun­ken.

När vi ser den här bil­den vill vi verk­li­gen bli pool(!)are med Jen­na och hänga med hen­ne i so­len.

Mid­da­gen kan med för­del in­tas vid det sto­ra bor­det med ut­sikt över träd­går­den.

Det finns yt­ter­li­ga­re ett rum med ka­kel­ugn där fa­mil­jen kan ha fre­dags­mys.

"KANSKE KOM­MER

EVER­LY FÅ ETT SYS­KON"

Många kän­dis­par kö­per nya hus när det är dags för tillök­ning så kanske kom­mer Ever­ly snart att få ett sys­kon. Vi hål­ler tum­mar­na!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.