JUSTIN & JESSICA I STOR­BRÅK

BA­RA DA­GAR FÖ­RE FÖR­LOSS­NING­EN

Veckans NU! - - FASHION & BEAUTY - Av: PAU­LI­NA BÅNGE FOTO: ALL OVER PRESS

RSång­a­ren Justin Tim­berla­ke och skå­di­sen Jessica Bi­el ska snart bli för­äld­rar. Men kri­sen i de­ras för­hål­lan­de ba­ra väx­er. Nu väg­rar Jessica lå­ta ma­ken va­ra med när bar­net föds.

yk­te­na om skils­mäs­sa har cir­ku­le­rat ett tag. Jessica Bi­el, 33, upp­ges nu ha för­bju­dit sin ma­ke Justin Tim­berla­ke, 34, från att när­va­ra vid för­loss­ning­en. En­ligt upp­gift vill hon in­te vi­sa sig svag in­för ho­nom.

– Hon oro­ar sig för att se för­skräck­lig ut när hon fö­der och vill in­te att han ska se hen­ne när hon har ont, sä­ger en käl­la i OK! Ma­ga­zi­ne.

VILL HA VÄ­NIN­NA PÅ PLATS

Istäl­let för ma­ken vill Jessica ha en tjej­kom­pis att hål­la i han­den un­der för­loss­ning­en. – Det här bor­de va­ra de­ras lyck­li­gas­te tid, men hen­nes mot­vil­lig­het har ska­pat sto­ra pro­blem i för­hål­lan­det. Han vill va­ra där och stöt­ta hen­ne, sä­ger käl­lan.

Justin upp­ges va­ra myc­ket upp­rörd över hust­runs be­slut. En­ligt upp­gift har det lett till fle­ra hög­ljud­da bråk.

HAR STÄLLT UL­TI­MA­TUM

Re­dan i slu­tet av för­ra året bör­ja­de äk­ten­ska­pet kna­ka i fo­gar­na. Då var det Jus­tins hår­da fes­tan­de som ställ­de till det.

– Jessica har hört al­la ryk­ten om hans otro­het men hon har he­la ti­den hop­pats att han ska för­änd­ras. Nu har hon ställt ett ul­ti­ma­tum och sagt att han mås­te slu­ta fes­ta, an­nars läm­nar hon ho­nom, sa en käl­la i Star Ma­ga­zi­ne då.

"HON FUN­DE­RAR PÅ ATT LÄM­NA

HO­NOM"

Äk­ten­ska­pet mel­lan Justin Tim­berla­ke och Jessica Bi­el upp­ges va­ra i stor kris in­för föd­seln av de­ras förs­ta barn.

Nu ska Jessica ha sagt till ma­ken att hon in­te vill att han ska när­va­ra vid för­loss­ning­en. Istäl­let vill hon ha en nä­ra vän att hål­la i han­den.

Kanske straf­far Jessica Justin för att hon trött­nat på hans evi­ga fes­tan­de?

Justin be­kräf­ta­de gra­vi­di­te­ten på sin Instagram ti­di­ga­re i år, och då ver­ka­de allt va­ra frid och fröjd.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.