"Chris vi­sar snart upp and­ra si­dor"

Veckans NU! - - FASHION & BEAUTY - AV: AN­JA KÄLLSTEDT FOTO: ALL OVER PRESS, BULLS

Han är en av ti­der­nas mest fram­gångs­ri­ka ar­tis­ter, men sång­a­ren Chris Brown är minst li­ka känd för att ska­pa sto­ra, svar­ta ru­bri­ker. Vec­kans NU! gör en djup­dyk­ning i stjär­nans mör­ka histo­ria.

Den 5 maj 1989 föds Christop­her Mau­rice Brown i Tap­pa­han­nock, Vir­gi­nia. I ti­dig ål­der upp­täc­ker Chris att han är duk­tig på att sjunga och går med i hemsta­dens kyr­ko­kör. Som 15-åring blir han upp­täckt och sig­nas av Ji­ve Re­cords som lig­ger bakom sto­ra ar­tis­ter som Brit­ney Spe­ars och 'N Sync. Mu­sik­kar­riä­ren går som på räls för stjärnan och snart kan han även läg­ga till skå­de­spe­la­re på cv:t ef­ter att ha med­ver­kat i fil­mer som ”Step up” och ”Stomp the yard”. Han syns dess­utom fler­ta­let gång­er i den po­pu­lä­ra tv-se­ri­en ”O.C”. Fram­gång­ar­na vet inga grän­ser, men den po­pu­lä­ra flic­ki­dol som Chris bli­vit vi­sar snart upp helt nya si­dor…

MISS­HAND­LAR RI­HAN­NA

2007 in­le­der Chris ett för­hål­lan­de med den ett år äld­re sång­ers­kan Ri­han­na. Två år se­na­re, den 8 feb­ru­a­ri 2009, är pa­ret på väg i bil till Gram­my Awards. Ri­ri upp­täc­ker då en­ligt upp­gift ett sms i Chris mo­bil som gör hen­ne upp­rörd. Med­de­lan­det – som är från en kvin­na som sång­a­ren haft en sex­u­ell re­la­tion med – le­der till att pa­ret bör­jar brå­ka. En­ligt en po­lis­rap­port för­sö­ker Chris att knuf­fa Ri­han­na ur bi­len, slår hen­nes hu­vud mot pas­sa­ge­rar­sä­tet och ger hen­ne ett knyt­nävsslag rakt över ena ögat. ”Han kör­de iväg med bi­len och fort­sat­te att slå hen­ne i an­sik­tet med sin hög­ra hand me­dan han styr­de med den vänst­ra”, står det i polisrapporten.

– Jag kom­mer att slå ski­ten ur dig när vi kom­mer hem, vän­ta ba­ra, ska Chris ha skri­kit till Ri­han­na.

SKRI­KER PÅ HJÄLP

Ri­ri lyc­kas ringa till sin as­si­stent, Jen­ni­fer Ro­sa­les, men hon sva­rar in­te. Sång­ers­kan låt­sas då pra­ta med hen­ne och sä­ger ”Jag är på väg hem, se till att det finns po­li­ser där när jag kom­mer fram”, var­på Chris en­ligt polisrapporten sä­ger ”Du gjor­de pre­cis det mest kor­ka­de nå­gon­sin. Nu kom­mer jag verk­li­gen att dö­da dig”.

– Det fanns ing­en själ i hans ögon. Det var ba­ra blankt, sä­ger Ri­han­na ef­teråt i tv-pro­gram­met ”Good mor­ning Ame­ri­ca”.

Miss­han­deln i bi­len fort­sät­ter och Ri­han­na för­sö­ker skic­ka ett sms till as­si­sten­ten, men Chris tar mo­bi­len och släng­er ut den ge­nom bil­ru­tan. Han tryc­ker sig mot Ri­han­na, vil­ket gör att hon in­te kan an­das. Vid ett till­fäl­le för­lo­rar hon näs­tan med­ve­tan­det och hen­nes mun är blod­fylld. När hon för­sö­ker tryc­ka bort ho­nom för att räd­da sitt liv bi­ter han hen­ne i örat. Då skri­ker Ri­ri var­på sång­a­ren flyr från bi­len. En per­son i när­he­ten hör sång­ers­kans rop på hjälp och ring­er po­li­sen.

GÅR I TE­RA­PI

Någ­ra tim­mar ef­ter miss­han­deln grips Chris. Han er­kän­ner sig se­na­re skyl­dig och döms till fem års skydds­till­syn och sex må­na­ders sam­hälls­tjänst. Han går även i te­ra­pi un­der 52 vec­kor för att lä­ra

sig att han­te­ra si­na ag­gres­sions­pro­blem.

– Jag vet att det jag gjor­de var fel och att jag ald­rig kom­mer att gö­ra det igen, sä­ger sång­a­ren se­na­re i en tv-in­ter­vju.

ÅTER­FÖRE­NAS I HEM­LIG­HET

2011 drar världen ef­ter an­dan när Chris och Ri­han­na ryk­tas ha åter­före­nats i smyg. Året där­på be­kräf­tar Ri­ri upp­gif­ter­na ge­nom att läg­ga upp fo­ton på sig och Chris på Instagram. Chris har då se­dan 2010 dej­tat mo­del­len Kar­rue­che Tran, idag 26, som han nu allt­så ska ha dum­pat för Ri­ri. Ef­ter ba­ra någ­ra må­na­der går du­on dock skil­da vägar på nytt ef­ter att Chris upp­ges ha träf­fat Kar­rue­che bakom Ri­han­nas rygg. En kort tid se­na­re be­kräf­tar käl­lor att sång­a­ren åter är till­sam­mans med mo­del­len.

DÖMS TILL FÄNG­EL­SE

Snart ham­nar Chris i trub­bel igen. 2012 ry­ker han ihop med sång­a­ren Dra­ke, idag 28, på en natt­klubb i New York. Stjär­nor­na lig­ger i fejd med varand­ra på grund av att de bå­da dej­tat Ri­han­na. På klub­ben WIP skic­kar Brown över en flas­ka cham­pagne till Dra­kes bord i ett för­sök att grä­va ner strids­yx­an. Den ges­ten går dock in­te hem. Flas­kan skic­kas till­ba­ka med en lapp där det står nå­got som har med Ri­han­na att gö­ra. Chris sägs bli för­ban­nad och kon­fron­te­rar Dra­ke – som sva­rar med ett knyt­nävsslag. In­nan Brown hin­ner ge igen slår en man ho­nom i an­sik­tet med en flas­ka. En 24-årig tjej ham­nar emel­lan Chris och Dra­ke och träf­fas av en flas­ka i hu­vu­det. Hon tving­as upp­sö­ka sjuk­hus och får sys med 16 stygn. När stjär­nor­na läm­nar klub­ben lig­ger det glas­split­ter över­allt.

2013 grips Chris för en ny miss­han­del, den­na gång för att ha gett sig på ett fan som för­sökt tränga sig in på en bild med stjärnan. Sång­a­ren er­kän­ner sig skyl­dig till brot­tet och döms till 180 da­gar i fäng­el­se.

"BITCHEN KAN DRA ÅT HEL­VE­TE"

För­hål­lan­det med Kar­rue­che är minst sagt stor­migt och pa­ret gör slut och blir till­sam­mans på nytt fle­ra gång­er. Vid ett till­fäl­le i slu­tet av 2014 upp­trä­der Chris i Los Angeles och de­kla­re­rar från scen att re­la­tio­nen är över.

– Har vi någ­ra sing­eltje­jer här ikväll? ro­par stjärnan ut i publi­ken och fort­sät­ter:

– Jag är ock­så sing­el! Den där bitchen kan dra åt hel­ve­te.

Kar­rue­che sva­rar på Chris ut­ta­lan­de via so­ci­a­la me­di­er.

– Jag väg­rar bli då­ligt be­hand­lad, spe­ci­ellt av nå­gon som på­står sig äls­ka mig. Jag har kanske in­te alltid va­rit så smart, men jag har lo­vat mig själv att bli en bätt­re och star­ka­re kvin­na, skri­ver hon på Instagram.

En kort tid se­na­re ver­kar allt dock va­ra glömt och för­lå­tet då stjär­nor­na syns ihop igen.

TA­LAR UT OM DROG­PRO­BLE­MEN

Chris är ing­et främ­man­de an­sik­te i fest­sam­man­hang, och i en in­ter­vju 2014 be­rät­tar stjärnan att han har tam­pats med drog­pro­blem.

– Jag gjor­de gal­na gre­jer. Jag kun­de frå­ga ”När ska vi spe­la in den här mu­sik­vi­de­on?” och de jag job­ba­de med sva­ra­de ”Vi gjor­de den igår”. Det var sjukt, sä­ger sång­a­ren och tilläg­ger att han in­sett att dro­ger in­te är nå­got för ho­nom.

– Jag vill in­te va­ra som en zom­bie när jag träf­far and­ra män­ni­skor, el­ler sä­ga fel sa­ker, el­ler att det slu­tar med att jag slår nå­gon, sä­ger han.

SKOTT­LOSS­NING UN­DER KON­SERT

I ja­nu­a­ri 2015 ska­kas Chris or­dent­ligt ef­ter att en skott­loss­ning ut­bry­ter un­der sång­a­rens kon­sert i San Jo­se, Ka­li­for­ni­en. Saj­ten TMZ pub­li­ce­rar en vi­de­o­film från kon­ser­ten där skott hörs och tu­mult ut­bry­ter. Chris slu­tar sjunga och skyn­dar bort från sce­nen. Fem per­so­ner ska­das all­var­ligt, men sång­a­ren kla­rar sig un­dan oskadd. Det är fort­fa­ran­de oklart om skot­ten var av­sed­da för Brown el­ler in­te.

HAR BLI­VIT PAP­PA

Tu­rer­na kring Chris har va­rit många – och än är det in­te slut på cir­ku­sen. Ny­li­gen slog ny­he­ten att sång­a­ren har fått en dot­ter ner som en bomb i Hol­ly­wood. Mam­man är var­ken Kar­rue­che el­ler Ri­han­na, ut­an en gam­mal kom­pis till Brown.

Vi gis­sar att det är långt ifrån det sista vi får hö­ra om r&b-stjärnan.

R&b-sång­a­ren Chris Brown är knap­past känd för att va­ra nå­gon svär­mors­dröm. Trots att han är en fram­gångs­rik mu­si­ker är stjärnan minst li­ka känd för al­la skan­da­ler han stäl­ler till med.

2007 blev stjärnan till­sam­mans med sång­ers­kan Ri­han­na och de var då ett av Hol­ly­woods fa­vo­rit­par.

Chris slog ige­nom re­dan i ton­å­ren och såg då ut att ha en ljus fram­tid fram­för sig.

Men två år se­na­re miss­hand­la­de Chris Ri­han­na svårt i sam­band med ett svart­sjukebråk.

Chris greps av po­lis och döm­des se­na­re till fem års skydds­till­syn och sex må­na­ders sam­hälls­tjänst.

"Det fanns ing­en själ i hans ögon. Det var ba­ra blankt", har Ri­han­na i ef­ter­hand be­rät­tat om den fruk­tans­vär­da hän­del­sen.

2010 in­led­de sång­a­ren ett stor­migt av- och på-för­hål­lan­de med mo­del­len Kar­rue­che Tran…

Chris har haft svårt att hål­la sig bor­ta från att ham­na i trub­bel. Vid ett till­fäl­le ham­na­de han i slags­mål med sång­a­ren Dra­ke på en bar. Brå­ket hand­la­de om Ri­han­na som de bå­da dej­tat.

…som han un­der en pe­ri­od 2011 dum­pa­de för att åter­före­nas med Ri­ri.

När stjär­nor­na läm­na­de klub­ben var den sön­der­sla­gen.

En oskyl­dig tjej ham­na­de mitt i brå­ket och fick en flas­ka i hu­vu­det var­på hon tving­a­des upp­sö­ka sjuk­hus för att sys.

Se­nas­te nytt om Chris är att Kar­rue­che dum­pat ho­nom se­dan det vi­sat sig att han har ett hem­ligt barn. Om du mis­sat det hit­tar du den ny­he­ten på si­dan 4.

Chris har in­te ba­ra pro­blem med att kon­trol­le­ra sitt hu­mör, han har även svårt att hål­la sig ifrån olag­li­ga pre­pa­rat. I en in­ter­vju be­rät­tar stjärnan att han har tam­pats med drog­pro­blem.

Un­der fighten fick Chris ett slag i an­sik­tet med en flas­ka och vi­sa­de ef­teråt upp så­ret i so­ci­a­la me­di­er.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.