NICKS VIL­DA SEXLEKAR MED TRE KVIN­NOR

EX­ET MA­RI­AH CA­REY FÖRKROSSAD

Veckans NU! - - MIX - AV: BELLA HANS­SON FOTO: ALL OVER PRESS

Nick Can­non och Ma­ri­ah Ca­rey har va­rit se­pa­re­ra­de i fle­ra må­na­der, och se­dan dess har Nick minst sagt va­rit upp­ta­gen med att roa sig med nya bru­dar – gär­na fle­ra på en gång…

Isep­tem­ber för­ra året bör­ja­de ryk­ten flo­re­ra om att Ma­ri­ah Ca­rey, 45, och Nick Can­non, 34, ha­de se­pa­re­rat ef­ter sex års äk­ten­skap. Det vi­sa­de sig va­ra sant, och i de­cem­ber be­kräf­ta­de Nick att han och sång­di­van gått skil­da vägar. En må­nad se­na­re var skils­mäs­so­pappren in­skic­ka­de.

– Vi kom­mer alltid att va­ra en familj, sa Nick då i tv- pro­gram­met ” Good mor­ning Ame­ri­ca”, och syf­ta­de på att han och Ma­ri­ah skul­le hål­la sams för treå­ri­ga tvil­ling­ar­na Mo­roc­can och Mon­ro­es skull.

BRÖT IHOP

Men skils­mäs­san har ta­git hårt på Ma­ri­ah. Hon sägs va­ra för­störd över att det har ta­git slut, och när hon fick ve­ta att Nick va­rit på dejt med skå­di­sen Ni­co­le Murp­hy, 47, på al­la hjär­tans dag bröt hon en­ligt upp­gift ihop.

– Det kros­sar Ma­ri­ah att se Nick gå ut med en vac­ker kvin­na, sä­ger en käl­la i tid­ning­en Li­fe & Sty­le och fort­sät­ter:

– Hon ha­tar att var sing­el och ensam.

ÄLS­KA­DE STÄM­NING­EN

För att strö än­nu mer salt i så­ren fång­a­des Nick ny­li­gen på film när han be­sök­te ett natt­klub­ben Su­sie's café i Kingston, Ja­mai­ca. Fil­men, som en klub­be­sö­ka­re ta­git, vi­sar hur fle­ra tje­jer står i kö för att få dan­sa med Nick. Tre oli­ka kvin­nor gni­der si­na rum­por mot stjär­nans skrev me­dan han glatt nju­ter av upp­märk­sam­he­ten.

– Han ha­de jät­te­kul och äls­ka­de stäm­ning­en på dans­gol­vet, sä­ger en käl­la till saj­ten Ur­ban Is­landz.

Det kan vi tän­ka oss, Nick!

EX­TRA! EX­TRA! EX­TRA! EX­TRA! EX­TRA! EX­TRA! "DE GNI­DER SI­NA

RUM­POR MOT STJÄR­NANS SKREV" Ställ er i kö, tje­jer!

Ma­ri­ah Ca­reys ex­ma­ke Nick

Can­non le­ver lop­pan som ny­bli­ven sing­el. När stjärnan var på Ja­mai­ca ny­li­gen

stod kvin­nor­na på rad för att få kom­ma nä­ra ho­nom –

och tre av dem fick en re­jält sex­ig

dans­stund med sång­a­ren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.