MA­RI­AH KAN FÅ BE­TA­LA!

Veckans NU! - - MIX -

När Ma­ri­ah och Nick gif­te sig skrev de ett vat­ten­tätt äk­ten­skaps­för­ord. En av punk­ter­na var en så kal­lad "con­fi­den­ti­a­li­ty clau­se", som in­ne­bär att ing­en av dem får av­slö­ja pri­va­ta de­tal­jer om äk­ten­ska­pet för pres­sen. Nu kom­mer det fram att Ma­ri­ah får be­ta­la dub­belt så myc­ket om det skul­le va­ra hon som bry­ter mot reg­ler­na – drygt fem mil­jo­ner kro­nor. Är det Nick som skul­le skvall­ra får han be­ta­la 2,5 mil­jo­ner till ex­frun. Det är dock in­te så orätt­vist som det lå­ter, ef­tersom Nick "ba­ra" var god för fem mil­jo­ner när de väx­la­de ring­ar, me­dan Ma­ri­ah ha­de en för­mö­gen­het på 1,5 mil­jar­der…

"NICK NJU­TER AV UPP­MÄRK­SAM­HE­TEN"

I de­cem­ber be­kräf­ta­de Nick att han och sång­di­van gått skil­da vägar. "Vi kom­mer alltid va­ra en familj", sa Nick då och syf­ta­de på tvil­ling­ar­na Mo­roc­can och Mon­roe som de har till­sam­mans.

På al­la hjär­tans dag, ba­ra två må­na­der ef­ter att Nick skilt sig från Ma­ri­ah gick han på dejt med skå­di­sen Ni­co­le Murp­hy, vil­ket ska ha gjort Ma­ri­ah to­talt förkrossad. "Hon ha­tar att va­ra sing­el och ensam", sä­ger en käl­la.

Nick och Ma­ri­ah var gifta i sex år men se­pa­re­ra­de i sep­tem­ber för­ra året.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.