TAY­LOR FÖR­STÖR HARRYS NYA FÖR­HÅL­LAN­DE

" HON KAN IN­TE KOM­MA ÖVER HO­NOM"

Veckans NU! - - MIX - Av: PAU­LI­NA BÅNGE FOTO: ALL Over PRESS, BULLS

Tay­lor Swift väg­rar släp­pa ta­get om One Direc­tion- med­lem­men Har­ry Sty­les. Nu har hans nya flick­vän Na­di­ne Le­o­pold fått nog.

Det här med pojk­vän­ner och de­ras ex är alltid li­te job­bigt. Ex­tra käm­pigt blir det när ex­flick­vän­nen syns och hörs över­allt. Frå­ga ba­ra 21- åri­ge Har­ry Sty­les nya jämn­å­ri­ga tjej, mo­del­len Na­di­ne Le­o­pold som ska ha trött­nat re­jält på att Tay­lor Swift, 25, ald­rig slu­tar skri­va lå­tar om sitt och Harrys ti­di­ga­re för­hål­lan­de.

– Na­di­ne kän­ner att lå­tar­na spe­las över­allt där hon och Har­ry är. Det är som att Tay­lor för­föl­jer dem. De­ras för­hål­lan­de tar stryk av hen­nes stän­di­ga när­va­ro, sä­ger en käl­la till saj­ten Hol­ly­wo­od­li­fe.

SJUNG­ER OM FÖR­HÅL­LAN­DET

Tay­lor och Har­ry dej­ta­de 2012. Se­dan dess ska sång­ers­kan ha haft sto­ra pro­blem med att glöm­ma sin ex­pojk­vän och gjort allt för att få ho­nom till­ba­ka.

– Hon är fort­fa­ran­de be­satt av ho­nom. Han på­ver­ka­de hen­ne myc­ket och hon var väl­digt för­äls­kad i ho­nom, sä­ger en käl­la i tid­ning­en Li­fe & Sty­le.

Och Tay­lor hål­ler som be­kant in­te gär­na tyst om si­na käns­lor, sna­ra­re tvärtom.

– Hon re­fe­re­rar till för­hål­lan­det med Har­ry i många av si­na tex­ter. Det gör Na­di­ne ra­san­de, sä­ger käl­lan.

SKA FLYT­TA IHOP

I vi­de­on till Tay­lors se­nas­te sing­el ” Sty­le” fö­re­kom­mer till ex­em­pel ett hals­band som hon har fått av Har­ry, med en ber­lock i form av ett pap­pers­flyg­plan. Det ska ha va­rit drop­pen för Na­di­ne. – Hon vill att Tay­lor för­svin­ner, sä­ger käl­lan. Har­ry gör sitt bäs­ta för att vi­sa för Na­di­ne att hon är nummer ett. En­ligt upp­gift har han till och med frå­gat om hon vill flyt­ta in med ho­nom i hans lä­gen­het i Los Angeles.

– Hon blev över­lyck­lig och sva­ra­de ja di­rekt, sä­ger en käl­la till saj­ten Su­garsco­pe.

Frå­gan är om det nya sam­bo­ska­pet får Tay­lor att dra sig till­ba­ka – el­ler trig­gar hen­ne mer. Fort­sätt­ning föl­jer…

EX­TRA! EX­TRA! EX­TRA! EX­TRA! EX­TRA! EX­TRA!

"NA­DI­NE VILL ATT TAY­LOR FÖR­SVIN­NER" Har­ry Sty­les re­la­tion med mo­del­len Na­di­ne Le­o­pold blir allt mer se­ri­ös. Nu har han frå­gat om hon vill flyt­ta in. Men kär­lek­slyc­kan gru­sas på grund av sång­a­rens ex­flick­vän Tay­lor Swift… Tay­lor kan in­te släp­pa ta­get om sin ex­pojk­vän Har­ry och gör allt för att få ho­nom till­ba­ka.

Har­ry och Tay­lor dej­ta­de någ­ra må­na­der 2012.

I Tay­lors nya mu­sik­vi­deo "Sty­le" vi­sar hon upp ett hals­band som hon fått av Har­ry. Det upp­ges stö­ra Na­di­ne ex­tremt myc­ket.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.