Vad hän­de se dan?

" Vis­sa av dem kan in­te han­te­ra kän­dis­ska­pet"

Veckans NU! - - SIDAN 1 - AV: PAU­LI­NA BÅNGE FOTO: ALL OVER PRESS

Ef­ter suc­cén med ” American pie”-fil­mer­na gick det ut­för för många av rul­lens stjär­nor . Du hit­tar al­la smas­ki­ga de­tal­jer på si­dan 70.

Det bör­jar med en skid­se­mes­ter. Året är 1998 och den aspi­re­ran­de ma­nus­för­fat­ta­ren Adam Herz, idag 43, får äntligen den tid över som han be­hö­ver för att slut­fö­ra sitt hemliga pro­jekt. Un­der fy­ra vec­kor har han fi­lat på det ma­nus som ska kom­ma att bli hans sto­ra ge­nom­brott. Men när han pre­sen­te­rar det för film­bo­la­get Uni­ver­sal förs­ta gång­en sågas det.

– De sa att de två förs­ta si­dor­na var ge­ni­a­la men att res­ten var skit. Och de två förs­ta si­dor­na hand­la­de om en kil­le som vil­le bli av med oskul­den så jag tänk­te ” Var­för in­te gö­ra he­la fil­men om det här?”.

Två vec­kor se­na­re är ” American pie” ett fak­tum.

FÅR PRO­STI­TU­E­RAD I PRE­SENT

Ja­son Biggs, idag 36, får rol­len som den fum­li­ge hu­vud­per­so­nen Jim Le­vins­te­in, som de­lar en ro­man­tisk stund med en äp­pel­paj och på så vis ger namn åt he­la film­se­ri­en. Den unge skå­de­spe­la­rens liv för­änd­ras to­talt ef­ter ge­nom­brot­tet. Plöts­ligt blir han bju­den på den ena kän­dis­fes­ten ef­ter den and­ra och

Skå­di­sar­na i "American pie" viss­te knap­past vad de gav sig in på när de tac­ka­de ja till att va­ra med i fil­men. Över en natt drogs de in i en värld av al­ko­hol, dro­ger och sex. Vec­kans NU! har ki­kat in bakom ku­lis­ser­na på en av värl­dens mest po­pu­lä­ra film­se­ri­er.

får fans över he­la världen.

– Folk är som gal­na i mig, sä­ger Ja­son i en in­ter­vju med tid­ning­en The Hol­ly­wood Re­por­ter.

Ef­ter ge­nom­brot­tet för­sö­ker han de­spe­rat hål­la liv i sin kar­riär. Stjärnan med­ver­kar i ett gäng mer el­ler mind­re fram­gångs­ri­ka ro­man­tis­ka ko­me­di­er, men lyc­kas ald­rig rik­tigt föl­ja upp suc­cén med ” American pie”. På sisto­ne har han främst upp­märk­sam­mats för sin roll i hyl­la­de Net­flix- se­ri­en ” Oran­ge is the new black”. Ja­son är gift med skå­dis­kol­le­gan Jen­ny Mol­len, idag 36, se­dan fle­ra år till­ba­ka men äk­ten­ska­pet har in­te alltid va­rit en dans på ro­sor. 2014 för­sö­ker fru­gan li­va upp sex­livet ge­nom att kö­pa en natt med en pro­sti­tu­e­rad till sig själv och ma­ken. Men det he­la går in­te som pla­ne­rat.

D

sin toyboy. Ka­rak­tä­ren, som spe­las av Jen­ni­fer Coo­lidge, idag 53, ger upp­hov till be­grep­pet ” MILF” ( Mot­her I'd Li­ke to Fuck), som snabbt sprids och eta­ble­ras.

– Jag trod­de ald­rig att min lil­la roll skul­le läm­na ett så­dant stort av­tryck i po­pu­lär­kul­tu­ren, sä­ger hon i en in­ter­vju med saj­ten Scre­en­rant.

Ef­ter ” American pie” för­sö­ker Jen­ni­fer Coo­lidge sig på en kar­riär som stand up- ko­mi­ker, men ut­an nå­gon stör­re fram­gång.

SVÄL­TER SIG SJÄLV

Ef­ter ” American pie” spås Ta­ra Reid, idag 39, en ly­san­de fram­tid i film­bran­schen och kall­las för ” en ny Meg Ry­an”. Men istäl­let blir blon­di­nen, som spe­lar den oskulds­ful­la Victo­ria ” Vicky” Lat­hum i fil­men, en rik­tig skan­dal­brud i Hol­ly­wood. Det hår­da fes­tan­det och fle­ra mer el­ler mind­re lyc­ka­de skön­hets­o­pe­ra­tio­ner ger hen­ne det ef­ter­läng­ta­de kän­dis­ska­pet, men kanske in­te av den an­led­ning hon öns­kat. Vid ett till­fäl­le ut­ses Ta­ras bröst till den mest miss­lyc­ka­de plasti­ko­pe­ra­tio­nen nå­gon­sin. Dess­utom drab­bas hon en­ligt upp­gift av svå­ra ät­stör­ning­ar.

– Hon äter ett li­tet mål mat om da­gen. An­nars dric­ker hon ba­ra kol­sy­rat vat­ten och Coca- co­la light. Hon sä­ger att bubb­lor­na får hen­ne att kän­na sig mätt, sä­ger en käl­la i tid­ning­en Clo­ser.

LÄGGS IN PÅ RE­HAB

In­te hel­ler Na­tasha Lyon­ne, idag 36, ver­kar kun­na han­te­ra kän­dis­ska­pet sär­skilt bra. Strax ef­ter in­spel­ning­ar­na av förs­ta fil­men bör­jar hon miss­bru­ka tunga dro­ger. 2001 grips hon för ratt­fyl­la och döms till bö­ter och 50 tim­mars sam­hälls­tjänst. Tre år se­na­re an­kla­gas hon för att ha tra­kas­se­rat en gran­ne och den­nes hund, vil­ket re­sul­te­rar i att hon blir vräkt. 2005 ham­nar Na­tasha på sjuk­hus, med bland an­nat en punk­te­rad lunga och he­pa­tit C. Ef­ter det blir hon hem­lös.

– Jag var så gott som död, be­rät­tar stjärnan om den tunga ti­den in­nan hon läggs in på re­hab 2006. Sex år se­na­re tving­as hon ge­nom­gå en hjär­to­pe­ra­tion på grund av sitt he­ro­in­miss­bruk.

"SORG­LIGT ATT SE"

Kort sagt går det ut­för för många av skå­di­sar­na ef­ter det sto­ra ge­nom­brot­tet. I sam­band med den sjun­de(!) upp­föl­ja­ren som har pre­miär 2009 ver­kar många av dem ha tap­pat glö­den helt.

– Det är sorg­ligt att se hur de spral­li­ga ung­do­mar­na har för­vand­lats till tröt­ta tret­ti­oplus­sa­re som ba­ra vill tjä­na peng­ar. De spot­tar ur sig floskler som nå­gon PR- agent har lärt dem. De­ras ögon är helt tom­ma, sä­ger en jour­na­list på Ci­ne­ma Blend ef­ter en press­kon­fe­rens.

Men publi­ken fort­sät­ter att ström­ma till bi­o­gra­fer­na och ska­pa­ren Adam är över­ty­gad om att det kom­mer fler ” American pie”- fil­mer.

– En dag skri­ver jag väl ett ma­nus där Sti­f­ler och de and­ra sit­ter på ål­der­doms­hem. Det ver­kar in­te fin­nas nå­got slut, sä­ger han.

Aly­son Han­ni­gan Na­tasha Lyon­ne C hris Kle­in Ja­son Biggs Ed­die Kaye Tho­mas Ta­ra Reid Se­ann Wil­li­am Scott Me­na Su­vari Tho­mas Ian Nicho­las

Skå­di­sar­na i ” American pie” var mer el­ler mind­re helt okän­da in­nan den förs­ta fil­men. Ef­ter det sto­ra ge­nom­brot­tet gick det ut­för för många av dem.

… som hans fum­li­ge ka­rak­tär i fil­men var för 15 år se­dan.

Ska­pa­ren Adam Hertz ana­de till en bör­jan in­te att han ha­de ska­pat en, vad det ver­kar som, odöd­lig film­se­rie.

Idag är hu­vud­rolls­in­ne­ha­va­ren Ja­son Biggs gift med skå­di­sen Jen­ny Mol­len, men han ver­kar fort­fa­ran­de va­ra li­ka fa­sci­ne­rad av bröst…

Se­dan ge­nom­brot­tet för över 15 år se­dan har Ta­ra Reid levt lop­pan i Hol­ly­wood.

Ka­rak­tä­ren Sti­flers mam­ma spe­la­des av Jen­ni­fer Coo­lidge, och gav se­der­me­ra upp­hov till be­grep­pet ” MILF”.

Idag har Na­tasha ord­nat upp sitt liv. I suc­cé­se­ri­en ” Oran­ge is the new black” åter­före­na­des hon med Ja­son Biggs. Slu­tet gott all­ting gott.

Na­tasha drogs in i ett svårt miss­bruk och var un­der en pe­ri­od till och med hem­lös.

Stjärnan har bli­vit känd för si­na många skön­hets­ingrepp och hen­nes bröst har ut­setts till den mest miss­lyc­ka­de plasti­ko­pe­ra­tio­nen nå­gon­sin.

Bå­de Ta­ra Na­tasha Lyon­ne och var unga och oför­stör­da i bör­jan av 00- ta­let. Se­dan gick det ut­för.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.