Toms löms­ka sekt pla­ner!

SCI­EN­TO­LO­GIN VÄR­VAR FOT­BOLLS­STJÄR­NAN

Veckans NU! - - SIDAN 1 - AV: CHRISTI­NA LENNARTS­SON Foto: ALL over PRESS, FAMEFLYNET

Tom Cru­i­se är som be­kant med­lem i den kon­tro­ver­si­el­la Sci­e­no­tol­gi­kyr­kan. Nu tving­ar han Da­vid Beck­ham att hänga på.

Da­vid Beckhams nä­ra vän Tom Cru­i­se har be­stämt sig för att dra in ho­nom i sci­en­to­lo­gi­rö­rel­sen, och han skyr inga me­del för att få som han vill.

Tom Cru­i­se, 52, är en av den kon­tro­ver­si­el­la sci­en­to­lo­gi­rö­rel­sens över­hu­vu­den. Ef­ter kyr­kans le­da­re, Da­vid Misca­vi­ge, är Tom näst högst upp i hi­e­rar­kin. Nu sägs det att rö­rel­sen är su­gen på att få Da­vid Beck­ham, 39, att gå med för att få bätt­re ryk­te. Tom och fot­bolls­hun­ken har känt varand­ra i många år och um­gås så fort de be­fin­ner sig i sam­ma land. Un­der Toms se­nas­te be­sök i Stor­bri­tan­ni­en till­bring­a­de de myc­ket tid med varand­ra, och käl­lor sä­ger att det var på grund av att Tom skul­le över­ta­la Becks att gå med i kyr­kan.

– Toms högs­ta prio är sci­en­to­lo­gin. Han är he­ders­med­lem och skul­le väl­kom­na Da­vid till kyr­kan med öpp­na ar­mar, sä­ger ex- sci­en­to­lo­gen Sa­mant­ha Do­min­go i tid­ning­en Now.

PRA­TAR GOTT OM KYR­KAN

Sci­en­to­lo­gi­kyr­kan, som många kal­lar för sekt, sägs äls­ka kän­di­sar och har där­för byggt fle­ra ” ce­leb­ri­ty cen­ters” i USA där tan­ken är att ba­ra ce­lebs får va­ra. En­ligt Sa­mant­ha tyc­ker rö­rel­sen att fa­mil­jen Beck­ham är per­fek­ta per­so­ner att vär­va ef­tersom de är ri­ka och har mak­ten att spri­da kyr­kans bud­skap, och där­med få fler män­ni­skor att gå med. Me­dan Tom var gift med Ka­tie Hol­mes – ett äk­ten­skap som sägs ha gått i kras på grund av sci­en­to­lo­gin – ut­ta­la­de sig Da­vid om rö­rel­sen.

– Vi re­spek­te­rar de­ras re­li­gi­on. Vi re­spek­te­rar allt de gör och allt de tror på, sa Da­vid då.

Tom har skri­vit på ett med­lems­kon­trakt på en mil­jard år för kyr­kan för att vi­sa sitt en­ga­ge­mang.

– Han tror att han kom­mer kom­ma till­ba­ka till jor­den i sitt näs­ta liv. Det här är in­te ba­ra ett livs­långt åta­gan­de, det är för evigt, sä­ger Sa­mant­ha.

Nu åter­står det att se hur värv­ning­en går. Ska Da­vid ock­så skri­va på ett evig­hets­långt kon­trakt?

"VI RE­SPEK­TE­RAR

ALLT DE GÖR OCH TROR PÅ" Tom Cru­i­se är en en­tu­si­as­tisk an­häng­a­re av sci­en­to­lo­gi­rö­rel­sen och har nu sik­tet in­ställt på att få kom­pi­sen Da­vid Beck­ham att gå med.

Tom och Da­vid har va­rit vän­ner un­der många år. Se­nast Tom var i Stor­bri­tan­ni­en sågs han och Da­vid dricka vin på en pub och käl­lor sä­ger att det var då som Tom på­bör­ja­de sin över­tal­nings­pro­cess.

En­ligt ex- sci­en­to­lo­gen Sa­mant­ha Do­min­go är re­li­gi­o­nen Toms störs­ta pri­o­ri­tet. "Han skul­le väl­kom­na Da­vid till kyr­kan med öpp­na ar­mar", sä­ger hon. Här syns stjär­nor­na med re­gis­sö­ren Guy Ritchie.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.