KIMS RUM­PA ÄR STÖR­RE ÄN NÅ­GON­SIN!

EF­TER STJÄR­NANS NYA, FAR­LI­GA IN­GREPP:

Veckans NU! - - SIDAN 1 - AV: BELLA HANS­SON FOTO: ALL OVER PRESS

Re­a­li­ty­stjär­nan Kim Kar­dashi­an, 34, har alltid häv­dat att hen­nes bak är äk­ta, och har till och med för­sökt be­vi­sa det ge­nom att lå­ta än­dan rönt­gas i tv. Trots Kims ihär­di­ga åsikt att hon in­te gjort nå­got in­grepp är det många som tror att mot­sat­sen är mer tro­lig. Upp­stån­del­sen var enorm när Kim var ute på stan ny­li­gen. Stjärnan vi­sa­de upp en stör­re stjärt än nå­gon­sin i su­per­taj­ta, halv­ge­nom­skin­li­ga byx­or.

– Det är inga si­li­ko­nimplan­tat som Kim har. Det är fett som ta­gits från en fett­sug­ning och se­dan spru­tats in i skin­kor­na, sä­ger en in­si­der i tid­ning­en Clo­ser. Ope­ra­tio­nen kal­las bra­zi­li­an butt lift och är en van­lig be­hand­ling för dem som vill ha en pu­ti­ga­re rum­pa. Kvin­nor som har ge­nom­gått en rum­po­pe­ra­tion har i vis­sa fall kla­gat på att de har svårt att sit­ta. Ki­rur­gen som ut­för in­grep­pet bru­kar för­bju­da pa­ti­en­ten att sit­ta ner i två vec­kor då det kan va­ra myc­ket smärt­samt. Det be­ty­der allt­så att Kim in­te kan sit­ta ner hur gär­na hon än vill.

Att rum­pan är en av Kims störs­ta till­gång­ar är ing­en hem­lig­het. Men nu har stjär­nans bak­del fått nya pro­por­tio­ner!

FRY­SER BORT FETT

Käl­lor häv­dar nu att Kims nya ope­ra­tion kal­las för en så kal­lad ” mam­ma- ma­ke­o­ver”.

– Det in­ne­bär att bröst, mage och höf­ter får oli­ka ty­per av be­hand­ling­ar ef­ter att en kvin­na fött barn. Det kan bland an­nat va­ra fett­för­brän­nan­de me­to­der så som la­ser och att man fry­ser bort fett­cel­ler på till ex­em­pel ma­gen, sä­ger ki­rur­gen Dr Jen­ni­fer Wal­den och fort­sät­ter:

– Om du in­te är en av de väl­sig­na­de per­so­ner­na som fötts med den for­men, och det är näs­tan ing­en, har du de­fi­ni­tivt gjort nå­gon ope­ra­tion för att se ut så­där.

MID­JAN SMA­LA­RE

Kim har de se­nas­te må­na­der­na vi­sat upp i so­ci­a­la me­di­er att hon hål­ler på med mid­je­trä­ning, som in­ne­bär att man bär kor­sett för att få en sma­la­re mid­ja. Den sma­la­re mid­jan kan ock­så bi­dra till att stjär­nans stjärt ser stör­re ut. Men mid­je­trä­ning är ing­en risk­fri pro­ce­dur att hål­la på med.

– Vå­ra mag­musk­ler är en vä­sent­lig del för att kun­na hål­la krop­pen sta­bil och upp­rätt, spe­ci­ellt för rygg­ra­den. Det är in­te ba­ra in­ef­fek­tivt att lå­ta nå­got an­nat än musk­ler­na hål­la upp krop­pen, det är rent ut sagt far­ligt, sä­ger den per­son­li­ga trä­na­ren Matthew Grif­fin.

Kim har även bör­jat med mid­je­trä­ning, vil­ket in­ne­bär att man bär en hårt åt­sit­tan­de kor­sett för att mins­ka mid­je­måt­tet. Det kan va­ra en bi­dra­gan­de or­sak till att ba­ken ser än­nu stör­re ut.

"HON KAN IN­TE

SIT­TA NER" Är det nå­got som Kim Kar­dashi­an bru­kar upp­märk­sam­mas för så är det hen­nes stjärt. Ny­li­gen vi­sa­de re­a­li­ty­stjär­nan upp en rum­pa som ser ut att va­ra stör­re än nå­gon­sin. En­ligt upp­gift har hon spru­tat in fett i skin­kor­na. Vis­sa som ge­nom­gått en ope­ra­tion för att gö­ra ba­ken stör­re kan få svårt att sit­ta ef­teråt.

RÖVCHOCK!

"DET ÄR RENT UT SAGT FAR­LIGT" Kims än­da är en av hen­nes störs­ta till­gång­ar och hon vi­sar gär­na upp den på oli­ka sätt.

FÖ­RE

Så­här såg Kim ut 2006, med en be­tyd­ligt mind­re rum­pa.

EF­TER Det är ing­et snack om att "Fa­mil­jen Kar­dashi­an"- pro­fi­len gjort nå­got för att änd­ra sin kropps­form, trots att hon ihär­digt häv­dar att den är na­tur­lig.

Men stjär­nans fyl­li­ga kropps­del är en­ligt upp­gift ing­et som har till­kom­mit na­tur­ligt. "Näs­tan ing­en är född med den där for­men", sä­ger en lä­ka­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.