JESSICA SIMP­SON SLOG SIN MAN BLO­DIG " HON BLIR GA­LEN NÄR HON DRIC­KER"

Veckans NU! - - SIDAN 1 - Av: PAU­LI­NA BÅNGE FOTO: ALL Over PRESS

Ouch! Jessica Simp­son och hen­nes ma­ke Eric John­son kri­sar re­jält. Det he­la kul­mi­ne­ra­de ny­li­gen i ett våld­samt slags­mål. – Hon blir för­ban­nad på ingen­ting, sä­ger en käl­la.

Sång­ers­kan Jessica Simp­son, 34, bru­kar in­te snå­la med ro­man­tis­ka bil­der på sig och ma­ken på so­ci­a­la me­di­er. Över­lag har hon och fot­bolls­hun­ken Eric John­son, 35, ver­kat näs­tan ir­ri­te­ran­de lyckliga till­sam­mans se­dan de träf­fa­des 2010. Tills nu. En­ligt upp­gift kna­kar äk­ten­ska­pet re­jält i fo­gar­na och bo­ven i dra­mat ska va­ra Jes­si­cas svart­sju­ka.

– Hon är väl­digt osä­ker och när hon dric­ker blir hon ga­len. De har brå­kat nonstop på sisto­ne, sä­ger en käl­la i NW Ma­ga­zi­ne.

FLÖR­TA­DE MED BRUNETT

När Eric bör­ja­de flör­ta med en vac­ker brunett un­der en fest ny­li­gen blev Jessica ra­san­de. En­ligt upp­gift höll hon sig lugn tills pa­ret blev en­sam­ma – då tap­pa­de hon det to­talt.

– Han pra­ta­de med den där tje­jen i typ tio mi­nu­ter

och tog fram te­le­fo­nen för att be om hen­nes nummer. Jessica drog med ho­nom in på toan ef­teråt och bör­ja­de skri­ka på ho­nom, sä­ger käl­lan.

Men hon nöj­de sig in­te med att ta till star­ka ord. Istäl­let bör­ja­de hon slå på ho­nom.

– Hon slog ho­nom blo­dig med sin de­sig­ner­väs­ka. Hon be­ted­de sig helt ga­let, hon var som be­satt av nå­got, sä­ger käl­lan.

BLIR SVART­SJUK PÅ FYL­LAN

Jessica ska ha va­rit re­jält på ly­set un­der brå­ket, och en­ligt upp­gift är det just al­ko­ho­len som lig­ger bakom de fles­ta av pa­rets pro­blem. – Ju mer hon dric­ker, desto mer svart­sjuk blir hon. Hon blir för­ban­nad på ingen­ting, sä­ger käl­lan.

Nu har Eric trött­nat på fru­gans ir­ra­tio­nel­la be­te­en­de och bör­jar se skils­mäs­sa som den en­da ut­vä­gen.

– Han äls­kar hen­ne men han är nä­ra att ge upp. Ing­en av dem vill av­slu­ta äk­ten­ska­pet, men de mås­te kom­ma på ett sätt att lö­sa det här in­nan det är för sent, sä­ger käl­lan.

Aj aj aj!

"HAN BYT­TE NUMMER MED EN AN­NAN TJEJ" Jessica Simp­son och Eric John­son har sto­ra trub­bel i äk­ten­ska­pet. Un­der en fest ny­li­gen bör­ja­de pa­ret brå­ka hög­ljutt. Det slu­ta­de med att Jessica slog Eric i an­sik­tet med sin hand­väs­ka så att han bör­ja­de blö­da.

"JESSICA VAR RE­JÄLT PÅ LY­SET" An­led­ning­en till brå­ket var att Jessica blev svart­sjuk när Eric pra­ta­de med en an­nan kvin­na. En­ligt upp­gift är det Jes­si­cas dric­kan­de som stäl­ler till det. ” Hon blir för­ban­nad över ingen­ting när hon är full”, sä­ger en käl­la.

Men nu upp­ges äk­ten­ska­pet hänga på en skör tråd. Jessica och Eric, som har so­nen Ace, 1, och dot­tern Max­well, 2, till­sam­mans, ska va­ra nä­ra skils­mäs­sa.

Ti­di­ga­re har ma­kar­na ver­kat lyckliga till­sam­mans och Jessica har lagt upp mas­sor av ro­man­tis­ka bil­der på so­ci­a­la me­di­er.

Jessica var ti­di­ga­re gift med Nick Lachey, 41. Det för­hål­lan­det tog en­ligt upp­gift slut på grund av hen­nes svart­sju­ka. Är sam­ma sak på väg att hän­da igen?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.