NU 45 DA­GAR UT­AN MAT!

VICTO­RIA BECKHAMS SKRÄCKDIET

Veckans NU! - - MIX - AV: PAU­LI­NA BÅNGE FOTO: ALL OVER PRESS

Victo­ria Beck­ham, 40, var i det när­mas­te oi­gen­känn­lig när hon gjor­de en­tré på rö­da mat­tan un­der Alex­an­der Mcqueen: Sa­vage Beau­ty Fashion Ga­la i London ny­li­gen. Det var tyd­ligt att hon ha­de gått ner mas­sor i vikt. Ef­teråt ut­tryck­te fle­ra fans oro i so­ci­a­la me­di­er.

– Jag blev rädd på rik­tigt när jag såg hen­ne. Hon är död­ligt ma­ger och ser ut som en zom­bie, skri­ver ett ögon­vitt­ne på Twit­ter.

En an­nan per­son häv­dar att stjärnan spri­der sju­ka ide­al med sin ut­märg­la­de up­pen­ba­rel­se:

– Jag är rädd att unga kvin­nor ska få för sig att det där är nor­men.

Victo­ria Beck­ham har alltid va­rit smal, men på en ga­la ny­li­gen vi­sa­de hon upp en helt ut­märg­lad kropp. Nu oro­ar sig fan­sen för hen­nes liv.

– Hon är död­ligt ma­ger, sä­ger en per­son som var på plats.

DRAB­BAD AV ANOREX­IA

Victo­ria har haft pro­blem med vik­ten ti­di­ga­re. I sin själv­bi­o­gra­fi ” Le­ar­ning to fly” har Posh er­känt att hon led av ät­stör­ning­ar un­der Spice Girls- ti­den. Pro­ble­men ska ha star­tat ef­ter en kom­men­tar från band­kol­le­gan Geri Hal­liwell, 42, om att man ser tjoc­ka­re ut i tv.

– Jag tror att jag för­vand­la­des från nå­gon som ban­ta­de för att gå ner li­te i vikt till att bli helt be­satt, skri­ver Victo­ria i boken.

För någ­ra år se­dan för­ne­ka­de stjärnan dock att

VB L A D

hon fort­fa­ran­de skul­le ha pro­blem.

– Jag skul­le må bra av att gå upp li­te i vikt, men det är så här jag ser ut. Jag har in­te anorex­ia el­ler bu­li­mi och jag är in­te ett ske­lett. Jag är väl­digt välträ­nad och häl­so­sam och jag mår fan­tas­tiskt, sa hon då.

Men ef­ter de se­nas­te bil­der­na har spe­ku­la­tio­ner­na satt fart igen.

– Hon ser verk­li­gen sjuk ut, skri­ver en per­son på Twit­ter.

SVAG & FÖR­VIR­RAD

För ba­ra en och en halv må­nad se­dan såg Posh be­tyd­ligt mer häl­so­sam ut. En­ligt upp­gift har hon äg­nat den se­nas­te ti­den åt het­sigt ban­tan­de och bytt ut all mat mot vat­ten och kost­till­skott. Vec­kans NU! har ti­di­ga­re skri­vit om hur stjärnan er­sät­ter al­la si­na mål­ti­der med pil­ler.

– En män­ni­ska kan kla­ra sig i två må­na­der ut­an mat så länge det finns vat­ten, men det är na­tur­ligt­vis in­te häl­so­samt. Krop­pen stäl­ler in sig på svält, sä­ger ex­per­ten Char­les W. Bry­ant.

Att fas­ta i över en må­nad, som Victo­ria upp­ges ha gjort, är ing­et han re­kom­men­de­rar. – Man blir svag, för­vir­rad och får säm­re im­mun­för­svar. Dess­utom kan man få hal­lu­ci­na­tio­ner, sä­ger han.

GJORT FLE­RA OPE­RA­TIO­NER

Men en­ligt upp­gift är det mer än en re­jäl vikt­minsk­ning som lig­ger bakom Pos­hs nya look. Bland an­nat ver­kar bröstimplan­ta­ten, som hon ope­re­ra­de bort 2007, va­ra till­ba­ka.

– Det ser ut som om hon har fix­at läp­par­na, brös­ten och nä­san, sä­ger plastik­ki­rur­gen Dr Ta­va­ko­li i NW Ma­ga­zi­ne och får med­håll av ett ögon­vitt­ne:

– Hon ha­de gjort om sig så myc­ket att man in­te ens kän­de igen hen­ne.

Det är in­te förs­ta gång­en Spice Girls- stjärnan an­kla­gas för att ha lagt sig un­der kni­ven. Hon ska bland an­nat ha gjort två nä­so­pe­ra­tio­ner, fil­lers i an­sik­tet och re­gel­bund­na Bo­tox- be­hand­ling­ar. Själv för­ne­kar hon be­stämt al­la an­kla­gel­ser.

– Jag är helt na­tur­lig, ut­om mi­na nag­lar, mitt hår och min sol­brän­na, in­si­ste­ra­de hon för någ­ra år se­dan.

mus­kvi­deo. Becks upp­ges ha tac­kat ja till att med­ver­ka i 47- åri­ga No­el Gal­lag­hers näs­ta

Nor­ton De bå­da brit­tis­ka stjär­nor­na sam­man­för­des un­der in­spel­ning­en av ” The Gra­ham show” ny­li­gen och ska ha kom­mit väl­digt bra över­ens. – Jag ha­tar att gö­ra mu­sik­vi­de­os, kan in­te du va­ra med i en? frå­ga­de No­el. Da­vid, som en­ligt egen ut­sa­go är ett stort fan av den fö­re det­ta Oasis- med­lem­mens

är li­ka bra mu­sik, tac­ka­de ja ut­an att tve­ka. Nu åter­står ba­ra att se om hans dans­mo­ves som hans skills på fot­bolls­pla­nen.

"HON SER VERK­LI­GEN

SJUK UT"

Victo­ria Beck­ham var näs­tan oi­gen­känn­lig på en ga­la i London ny­li­gen. ” Hon såg ut som en zom­bie”, sä­ger en per­son som var på plats.

Här är stjärnan in­nan hon bör­ja­de tok­ban­ta. "KROP­PEN STÄL­LER IN SIG PÅ SVÄLT"

En­ligt upp­gift har hon er­satt all sin mat med vat­ten och kost­till­skott. ” Det är in­te häl­so­samt”, sä­ger en ex­pert.

Victo­ri­as av­mag­ra­de kropp har fått fan­sen att re­a­ge­ra. Nu an­kla­gas hon för att spri­da sju­ka ide­al. ” Jag är rädd att unga kvin­nor ska få för sig att det är nor­men”, skri­ver en per­son på Twit­ter.

"JAG BLEV BE­SATT AV ATT GÅ NER I VIKT"

När Posh slog ige­nom i Spice Girls på 90- ta­let ha­de hon en helt an­nan kropps­form. Pro­ble­men ska ha star­tat ef­ter en kom­men­tar från band­kol­le­gan Geri Hal­liwell om att man ser tjoc­ka­re ut i tv.

” Att in­te äta nå­gon mat gör att man blir svag och för­vir­rad” sä­ger ex­per­ten Char­les W. Bry­ant. Nu är he­la Victo­ri­as familj oro­lig för hen­nes häl­sa. Till­sam­mans har pa­ret Beck­ham sö­ner­na Broo­klyn, 16, Ro­meo, 12, och Cruz, 10, samt dot­tern Har­per, 3.

Det finns in­te många lik­he­ter mel­lan 90- ta­lets Vickan och da­gens ver­sion av hen­ne.

Victo­ria upp­ges ha fal­lit till­ba­ka i gam­la möns­ter och må säm­re än nå­gon­sin. Men hon gör allt för att hål­la fa­sa­den up­pe.

Ma­ken Da­vid Beck­ham, 39, fanns vid Victo­ri­as si­da re­dan på 90- ta­let när hon fick ät­stör­ning­ar. ” Han är mitt sto­ra stöd i li­vet”, har hon sagt.

2007

"HON HAR FIX­AT LÄP­PAR­NA, BRÖS­TEN

OCH NÄ­SAN" Ut­ö­ver vikt­ned­gång­en ska Posh ha ope­re­rat så­väl brös­ten som nä­san och läp­par­na. På 2000- ta­let ha­de Posh en re­jält fyl­lig byst, i form av im­plan­tat.

Ef­ter någ­ra år ploc­ka­de hon dock ut in­läg­gen.

2009

Men nu ver­kar de allt­så va­ra till­ba­ka igen.

2015

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.