JAY Z HAR 21- ÅRIG SON

BEYON­CÉ PLA­NE­RAR SKILS­MÄS­SA

Veckans NU! - - RED CARPET - Av: BELLA HANS­SON FOTO: ALL OVER PRESS

Ija­nu­a­ri 2012 fick Beyon­cé, 33, och Jay Z, 45, dot­tern Blue Ivy. Men vi­sar det sig att lil­la Blue har en sto­re­bror, då en man vid namn Ry­mir Sat­ter­wai­te nu häv­dar att Jay Z är hans pap­pa. Rap­pa­ren ska ha le­gat med Ry­mirs mam­ma Wan­da för 21 år se­dan och so­nen gör allt för att få Jay Z att ta ett fa­der­skaps­test. Re­dan för fem år se­dan för­sök­te Ry­mir be­vi­sa att stjärnan är hans pap­pa och lät då sin ad­vo­kat kon­tak­ta Jay Z. När rap­pa­ren en­ligt upp­gift för­sök­te lju­ga för att räd­da sitt eget skinn läm­na­de 21- åring­en in en stäm­nings­an­sö­kan i de­cem­ber 2014. Jay Z ska bland an­nat ha lju­git om var han bod­de då Ry­mir blev till, i dom­stols­pappren ska Jay Z ha sagt att han bod­de på Man­hat­tan i New York när han i själ­va ver­ket äg­de tre hus i New Jer­sey – där Ry­mir är född.

BEY SER RÖTT

All ka­la­ba­lik kring Jay Z: s hemliga kär­leks­barn får Beyon­cé att se rött. En­ligt upp­gift är hon oro­lig att det här be­ty­der slu­tet på hen­nes och ma­kens äk­ten­skap.

– Beyon­cé är liv­rädd att det blir skils­mäs­sa. Men om Jay Z verk­li­gen har en son är jag sä­ker på att hon in­te kan se nå­gon an­nan ut­väg. Det finns grän­ser för hur myc­ket hon kla­rar av, sä­ger en käl­la i tid­ning­en Na­tio­nal Enqui­rer.

Ry­mir är en aspi­re­ran­de rap­pa­re och hop­pas nu att Jay Z ska kli­va ut i lju­set och er­kän­na sitt fa­der­skap.

Al­la vet att Jay Z har dot­tern Blue Ivy till­sam­mans med Beyon­cé. Vad dock ing­en viss­te, för­rän nu, är att rap­pa­ren blev pap­pa re­dan för 21 år se­dan!

En­ligt poj­kens ad­vo­kat, som har stämt stjärnan, lju­ger Jay Z om var han bod­de när Ry­mir blev till. Ry­mir hop­pas nu på att rap­pa­ren ska ta ett fa­der­skaps­test.

CHOCK­BE­SKED!

"HAN HAR LÄM­NAT IN EN STÄM­NINGS­AN­SÖ­KAN"

Li­ka som bär? Rap­pa­ren Jay Z sägs ha ett hem­ligt kär­leks­barn på 21 år vid namn Ry­mir Sat­ter­wai­te.

Hust­run Beyon­cé upp­ges va­ra ut­om sig av oro för att det här be­ty­der slu­tet för hen­nes och Jay Z: s äk­ten­skap.

"DET HÄR ÄR SLU­TET PÅ DE­RAS

ÄK­TEN­SKAP"

Beyon­cé föd­de vad världen trod­de var Jay Z: s förs­ta och en­da barn i ja­nu­a­ri 2012. Men ska man tro Ry­mir har dot­tern Blue Ivy en 18 år äld­re halv­bror.

Allt ka­os kring rap­pa­rens på­ståd­da son gör att Beyon­cé nu pla­ne­rar skils­mäs­sa. "Det finns grän­ser för hur myc­ket hon kla­rar av", sä­ger en käl­la.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.