TRÄF­FA­DE DOT­TERN – GICK PÅ STRIPP­KLUBB

CHRIS BROWNS GAL­NA FÖR­ÄLD­RA­SKAP

Veckans NU! - - [ SKANDAL!] - AV: PAU­LI­NA BÅNGE FOTO: ALL OVER PRESS

NDet finns van­li­ga pap­por. Och så finns rap­pa­ren Chris Brown, som ny­li­gen choc­ka­de världen med be­ske­det om att han bli­vit för­äl­der till en li­ten flic­ka. När han träf­fa­de dot­tern för förs­ta gång­en blev det allt an­nat än en van­lig pap­pa/ dot­ter- stund.

är be­ske­det kom, om att Chris Brown, 25, ha­de bli­vit pap­pa till den dit­tills okän­da, nio må­na­der gam­la dot­tern Royal­ty, var det många som blev re­jält oro­li­ga.

– Han kom­mer att bli värl­dens säms­ta pap­pa, skrev en per­son på Twit­ter.

Det var en in­te helt okva­li­fi­ce­rad giss­ning, som nu ver­kar bli verk­lig­het. Ny­li­gen träf­fa­de stjärnan näm­li­gen Royal­ty för förs­ta gång­en, för att se­dan skyn­da vi­da­re – till en stripp­klubb.

SKREV RAPPLÅT OM HEN­NE

Mu­si­kern till­bring­a­de någ­ra tim­mar med dot­tern och hen­nes mam­ma Nia Gon­za­lez, 31, i sin tur­né­buss in­nan ett upp­trä­dan­de i Houston, där de bor. Det var förs­ta gång­en han träf­fa­de dot­tern, och det he­la ska ha bli­vit känslo­mäs­sigt.

– Han kän­de att han in­te kun­de va­ra i sam­ma stad som Nia och Royal­ty ut­an att träf­fa dem. Han häp­na­des över hur myc­ket dot­tern lik­nar ho­nom, sä­ger en käl­la en­ligt saj­ten Hol­ly­wo­od­li­fe.

Det he­la fort­sat­te med att Chris hit­ta­de på en egen rapplåt till Royal­ty, som han fram­för­de till hen­nes sto­ra för­tjus­ning.

– Se­dan var han tvung­en att för­be­re­da sig in­för kon­ser­ten. In­nan han gick sa han: ” Pap­pa äls­kar dig. Du är min lil­la prin­ses­sa”, fort­sät­ter käl­lan.

Men ef­ter sho­wen fick den lil­la fa­mil­jen kla­ra sig ut­an Chris, som istäl­let fes­ta­de loss med rap­pa­ren Tyga på en lo­kal stripp­klubb. Till­sam­mans spen­de­ra­de de över 50 000 kro­nor på strip­por un­der kväl­len.

"IN­TE EN BRA PAP­PA"

Nu åter­står att se hur Chris för­äld­ra­skap ut­veck­lar sig.

– Han vet in­te hur man är en bra pap­pa, men han har lo­vat att gö­ra sitt bäs­ta, sä­ger käl­lan.

Ett förs­ta steg kan ju va­ra att in­te läg­ga tu­sen­tals kro­nor på strip­por istäl­let för att um­gås med bar­net. Vi hål­ler tum­mar­na för att han in­ser det snart.

Royal­ty bor med sin mam­ma Nia Gon­za­lez i Houston, så när Chris var där för en spel­ning pas­sa­de fa­mil­jen på att sam­las.

"ROYAL­TY ÄR VÄL­DIGT LIK HO­NOM" Att Chris Brown har en dot­ter kom som en chock för de fles­ta när ny­he­ten slog ner som en bomb för ba­ra någ­ra vec­kor se­dan. Ny­li­gen träf­fa­de han lil­la Royal­ty för förs­ta gång­en. Se­dan fi­ra­de han ge­nom att gå på stripp­klubb med po­la­ren Tyga.

50 000 KRO­NOR

PÅ STRIP­POR"

Chris ex­flick­vän Kar­rue­che Tran, 26, dum­pa­de stjärnan när hon fick re­da på att han ha­de gjort en an­nan kvin­na gra­vid un­der de­ras för­hål­lan­de.

"DE SPEN­DE­RA­DE Men se­dan fick Chris bråt­tom iväg. Han och Tyga gjor­de av med över 50 000 kro­nor på strip­por un­der kväl­len. Det he­la fång­a­des på film.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.