ALEX­AN­DER SKARS­GÅRD DEJTAR ALEXA CHUNG

NY HET RO­MANS!

Veckans NU! - - MIX - Av: PAU­LI­NA BÅNGE FOTO: ALL OVER PRESS

Kän­dis­kvin­nor­na ver­kar stå på kö för att få dej­ta den svens­ke Hol­ly­wod­hun­ken Alex­an­der Skars­gård, 38. Näs­ta på tur är mo­de­gu­run Alexa Chung, 31, som har setts till­sam­mans med Alex fle­ra gång­er på sisto­ne. En­ligt upp­gift har de träf­fats se­dan slu­tet av för­ra året.

HAR TRÄF­FATS I SMYG

I feb­ru­a­ri fång­a­des tur­tur­du­vor­na på bild till­sam­mans un­der en my­sig fru­kost på ett café i New York. Ko­mi­kern Ha­ley Sacks be­fann sig på sam­ma stäl­le och blev helt till sig över stjär­nor­nas när­va­ro.

– De höll om varand­ra och han smek­te hen­ne över ryg­gen. Ing­en vet om att de dejtar ut­om jag, och nu även ni. De satt pre­cis bakom mig och ver­ka­de va­ra kä­ra, skrev hon på Twit­ter ef­teråt. Se­na­re spot­ta­des pa­ret även till­sam­mans på en kon­sert.

– De pra­ta­de för­tro­ligt med varand­ra. Han såg verk­li­gen av­slapp­nad ut och hon ver­ka­de superintresserad av ho­nom, sä­ger en käl­la i tid­ning­en Pe­op­le.

Alex + Alexa = sant! En­ligt upp­gift har Alex­an­der Skars­gård bör­jat dej­ta it- bru­den Alexa Chung och stjär­nor­na sägs va­ra upp över öro­nen för­äls­ka­de!

KOPP­LATS IHOP MED KOLLEGA

Alex har kopp­lats sam­man med en rad kän­da kvin­nor, nu se­nast skå­de­spe­lers­kan Mar­got Rob­bie, 24, som han spe­lar mot i fil­men "Tar­zan". Men nu ver­kar fullt fo­kus allt­så lig­ga på Alexa.

– För­mod­li­gen är det ba­ra en tids­frå­ga in­nan de går ut med sitt för­hål­lan­de, sä­ger en käl­la en­ligt saj­ten Daily Mail.

Un­der mo­de­vec­kan i Paris gjor­de Alex och Alexa in­te myc­ket för att döl­ja si­na käns­lor. En­ligt upp­gift höll de varand­ra i han­den bland allt folk. Naaw!

"DE HÖLL VARAND­RA I HAN­DEN HELT ÖP­PET"

Alex­an­der Skars­gård har gjort det igen! Lyc­kats snär­ja en het Hol­ly­wood­stjär­na allt­så. Den här gång­en är det mo­de­i­ko­nen Alexa Chung som har fal­lit för den svens­ke skå­de­spe­la­ren.

Alex har ti­di­ga­re kopp­lats sam­man med en rad and­ra stjärn­bru­dar, bland an­nat Ellen Page, 28.

Alex

Alexa Pa­ret fång­a­des ny­li­gen på

bild till­sam­mans un­der en New York. fru­kost i

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.