MA­DON­NAS HE­TA ONE NIGHT STAND MED JUSTIN BIE­BER!

SÅNG­ERS­KANS YNGS­TA ER­ÖV­RING NÅ­GON­SIN

Veckans NU! - - STREET STYLE - AV: BELLA HANS­SON FOTO: ALL OVER PRESS

Att pu­man Ma­don­na gil­lar yng­re män är ing­en ny­het, men att hon skul­le fal­la för den 35 år yng­re Justin Bie­ber ha­de ing­en kun­nat dröm­ma om.

Ef­ter att ha spå­rat ur or­dent­ligt med dro­ger och vil­da fes­ter i ett par år är Justin Bie­ber, 21, nu till­ba­ka på ba­nan. Han har kam­mat till sig och bör­jat job­ba med mu­si­ken igen. Ny­li­gen be­sök­te sång­a­ren ” The Ellen De­ge­ne­res show” och då var även popdrott­ning­en Ma­don­na, 56, där. Ma­don­na är känd för att gilla yng­re män: för­ra året var hon ihop med med dan­sa­ren Ti­mor Stef­fens, idag 27, och in­nan dess dej­ta­de hon Bra­him Zai­bat, idag 28. Den yngs­ta kil­len hon va­rit till­sam­mans med är Je­sus Luz för fem år se­dan, som då var ba­ra 22 år.

– De fles­ta män­nen i min ål­der är gifta och har barn. De går in­te att dej­ta, be­rät­ta­de Ma­don­na ny­li­gen i tid­ning­en The New York Daily News. – Jag är en väl­digt även­tyr­lig per­son. Man mås­te va­ra rätt så öp­pen­sin­nad och våg­hal­sig för att vil­ja va­ra med mig, fort­sat­te hon.

RIM­LIGT ATT LIG­GA

Back­stage ef­ter att Ma­don­na och Justin med­ver­kat i tv- sho­wen ska det ha het­tat till or­dent­ligt mel­lan stjär­nor­na. Un­der pro­gram­met dis­ku­te­ra­de de näm­li­gen Ma­don­nas fä­bless för unga män och då sa Ma­don­na att Justin skul­le kun­na bli den yngs­ta man­nen hon va­rit med om de skul­le hoo­ka upp. En­ligt upp­gift tog Biebs för­sla­get se­ri­öst och gav Ma­don­na sitt nummer för att kun­na ha ett hett one night stand.

– Han ser det som fullt rim­ligt att ha sex med Ma­don­na. Han vill ha hen­nes namn på sin ligg­lis­ta, sä­ger en käl­la till saj­ten Hol­ly­wo­od­li­fe.

Vi får väl se om Ma­don­na slår Justin en pling!

För­ra året var Ma­don­na ihop med dan­sa­ren Ti­mor Stef­fens som är 29 år yng­re än stjärnan…

"ÄLD­RE MÄN GÅR IN­TE ATT DEJ­TA"

Oh la la! "Boyfri­end"- sång­a­ren Justin Bie­ber flör­tar vilt med Ma­don­na och vill få hen­ne i säng! "Han vill ha hen­nes namn på sin ligg­lis­ta", sä­ger en in­si­der.

HAN ÄR 35 ÅR YNG­RE!

Ma­don­na och Justin be­sök­te bå­da tv- pro­gram­met "The Ellen hur Ma­don­na har en fä­bless för unga män.

… och in­nan dess var det den 28 yng­re Braihm Zai­bat som fick gå vid Ma­don­nas si­da.

"JAG ÄR EN VÄL­DIGT ÄVEN­TYR­LIG

PER­SON" Kanske blev Ma­don­na su­gen när hon såg den 35 år yng­re tjejtju­sa­rens re­klam­bil­der för Cal­vin Kle­in?

Justin har hål­lit sig till nå­gorlun­da jämn­gam­la tje­jer när han har dej­tat. Mest ny­li­gen var det Hai­ley Bald­win, 18.

De­ge­ne­res show" ny­li­gen och då pra­ta­de de om

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.