NA­O­MI & CA­RA I VILT SLAGS­MÅL

" DE SKREK OCH KNUF­FA­DE VARAND­RA"

Veckans NU! - - STREET STYLE - Av: PAU­LI­NA BÅNGE FOTO: ALL OVER PRESS

En cat­fight av rang ut­bröt ny­li­gen mel­lan de bå­da mo­del­ler­na Ca­ra Delevingne och Na­o­mi Campbell. En­ligt upp­gift var det Ri­han­na som ut­lös­te faj­ten.

Ca­ra Delevingne, 22, må va­ra en grön­gö­ling i för­hål­lan­de till mo­dell­rä­ven Na­o­mi Campbell, 44 – men det be­ty­der in­te att hon bac­kar i en fajt. På en ef­ter­fest un­der mo­de­vec­kan i Paris ut­bröt ett slags­mål mel­lan de bå­da mo­del­ler­na.

– Det blev rik­tigt hög­ljutt och till och med fy­siskt ett tag. De skrek och knuf­fa­de varand­ra, sä­ger en käl­la en­ligt saj­ten Page Six.

BRÅ­KA­DE OM RI­HAN­NA

En­ligt upp­gift bör­ja­de allt med att Na­o­mi an­tyd­de att Ca­ra ha­de va­rit re­spekt­lös mot de­ras ge­men­sam­ma vä­nin­na Ri­han­na, 27. Det fick den unga mo­del­len att se rött.

– Det var en fullsmoc­kad fest och Na­o­mi stod och snac­ka­de en mas­sa non­sens. Ca­ra för­stod ingen­ting ef­tersom hon tyc­ker om Ri­han­na. Hon sa till Na­o­mi att dra där­i­från, sä­ger ett ögon­vitt­ne. Men su­per­mo­del­len väg­ra­de en­ligt upp­gift flyt­ta på sig, vil­ket led­de till slags­mål.

– Na­o­mi put­ta­de till Ca­ra som knuf­fa­de till­ba­ka. Se­dan bör­ja­de Ca­ra att dra hen­ne i lös­hå­ret, men som tur var satt allt kvar, fort­sät­ter ögon­vitt­net.

KÄND FÖR SITT TEM­PE­RA­MENT

Ri­han­na var själv in­te på plats un­der tu­mul­tet, men ti­di­ga­re un­der mo­de­vec­kan sågs tri­on till­sam­mans fle­ra gång­er.

– Ca­ra och Ri­han­na har bli­vit rik­tigt taj­ta på sisto­ne. De ser varand­ra som bäs­ta vän­ner, sä­ger en käl­la en­ligt saj­ten E! On­li­ne.

Na­o­mi är känd för sitt he­ta tem­pe­ra­ment och har ti­di­ga­re an­kla­gats för att ha va­rit våld­sam mot så­väl an­ställ­da som kol­le­gor. En gång döm­des hon till bö­ter för att ha kas­tat en mo­bil­te­le­fon i hu­vu­det på sin as­si­stent. En an­nan gång at­tac­ke­ra­de hon två po­lis­män på en flyg­plats och döm­des till sam­hälls­tjänst. In­te en tjej man vill ham­na i slags­mål med allt­så, om man in­te he­ter Ca­ra det vill sä­ga!

"CA­RA DROG HEN­NE I HÅ­RET"

Två av mo­de­värl­dens störs­ta pro­fi­ler, Ca­ra Delevingne och Na­o­mi Campbell, ska ha ham­nat i ett våld­samt slags­mål un­der Paris mo­de­vec­ka.

Ca­ra och Ri­han­na är bäs­ta kom­pi­sar och har hängt till­sam­mans länge. Där­för blev Ca­ra ra­san­de när Na­o­mi be­skyll­de hen­ne för att ha snac­kat skit om Ri­han­na.

En­ligt upp­gift hand­la­de faj­ten om Ri­han­na. Na­o­mi ska ha an­kla­gat Ca­ra för att va­ra re­spekt­lös mot sång­ers­kan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.