TAY­LOR SWIFT ÄR GRA­VID

HON ÄR SING­EL, MEN…

Veckans NU! - - STREET STYLE - AV: PAU­LI­NA BÅNGE FOTO: ALL OVER PRESS

Tay­lor Swift, 25, har ti­di­ga­re pra­tat om att hon läng­tar ef­ter att skaf­fa familj, men att det skul­le gå så­här fort trod­de hon nog in­te. – Tan­ken på att bli för­äl­der har alltid fa­sci­ne­rat mig. Jag vill ha en hel flock med barn som spring­er om­kring, sa hon för någ­ra år se­dan.

Men ef­ter en rad miss­lyc­ka­de för­hål­lan­den gick hon ti­di­ga­re i år ut och sa att hon skul­le läg­ga dej­tan­det på hyl­lan och istäl­let fo­ku­se­ra på sin mu­sik och si­na kom­pi­sar. Där­för kom­mer ny­he­ten om gra­vi­di­te­ten som en chock för många, in­klu­si­ve Tay­lors egen pap­pa. En­ligt upp­gift är han förkrossad över att dot­tern bli­vit med barn ut­an en sta­dig pojk­vän vid sin si­da.

– Al­la und­rar vem pap­pan till bar­net är, sä­ger en käl­la i NW Ma­ga­zi­ne.

TAC­KA­DE NEJ TILL SKUM­PA

Med Tay­lors dej­ting- cv finns det en hel del po­ten­ti­el­la pap­por att väl­ja bland. Frå­gan är ba­ra vem som är mest tro­vär­dig. En­ligt upp­gift lig­ger dj- hun­ken Cal­vin Har­ris, 31, bra till. Han gjor­de ny­li­gen slut med sin flick­vän Aa­ri­ka Wolf, och sågs my­sa till det med Tay­lor på en ef­ter­fest till Brit Awards. Dess­utom flög Tay­lor till Las Ve­gas för att se Cal­vin upp­trä­da strax ef­teråt.

– Hon tac­ka­de nej till cham­pagnen och drack Coca- co­la istäl­let, sä­ger en käl­la till NW Ma­ga­zi­ne.

And­ra som finns med på lis­tan över möj­li­ga pap­por är exkex­et Har­ry Sty­les, 21, mu­si­kern Matt He­a­ly, 25, och trub­bel­ma­ka­ren John May­er, 37.

– Al­la kil­lar­na är su­per­he­ta, välträ­na­de och unga. Det kan va­ra vem som helst av dem, sä­ger käl­lan.

Fort­sätt­ning föl­jer…

Hon av­ver­kar pojk­vän­ner på lö­pan­de band och re­ser världen runt. Men nu mås­te Tay­lor Swift lugna ner sig en smu­la. En­ligt upp­gift är hon gra­vid i and­ra må­na­den.

– Al­la und­rar vem pap­pan till bar­net är, sä­ger en käl­la.

"JAG VILL HA EN HEL FLOCK MED BARN"

Ny­li­gen fång­a­des Tay­lor Swift på bild med en li­te mind­re platt mage än van­ligt. En­ligt upp­gift är hon gra­vid i and­ra må­na­den.

Tay­lor har alltid va­rit barn­kär och har ti­di­ga­re pra­tat om att hon ser fram emot att skaf­fa familj.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.