EX­MA­KEN FÖR­SÖK­TE STRY­PA PA­ME­LA

BE­SÖKS­FÖR­BUD FÖR RICK EF­TER SKILS­MÄS­SAN

Veckans NU! - - FASHION & BEAUTY - Av: BELLA HANS­SON FOTO: ALL OVER PRESS

Ny­li­gen skil­de sig "Bay­watch"- stjärnan Pa­me­la An­der­son från Rick Salo­mon. Nu av­slö­jas det att an­led­ning­en till upp­brot­tet var myc­ket vär­re än vad nå­gon ha­de kun­nat ana.

Ibör­jan av året gick Pa­me­la An­der­son, 47, skil­da vägar från jämn­gam­le po­ker­spe­la­ren Rick Salo­mon för and­ra gång­en. Du­on gif­te sig förs­ta gång­en 2007, ett äk­ten­skap som höll i un­ge­fär ett halv­år. De gick al­tar­gång­en ner på nytt i ja­nu­a­ri för­ra året. An­led­ning­en till var­för Pa­me­la och Rick in­te har fått re­la­tio­nen att hål­la den här gång­en har va­rit okänd. Men i hemliga dom­stols­pap­per som saj­ten En­te­ra­tain­men­twi­se ny­li­gen kom­mit över går det att lä­sa hems­ka sa­ker som Rick en­ligt upp­gift gjort mot Pa­me­la un­der de­ras tid till­sam­mans. Bland an­nat ci­te­ras e- post­med­de­lan­den som Rick skri­vit om Pa­me­la.

– Jag viss­te in­te att hon var en se­ri­e­mör­da­re som dö­dar be­bi­sar. Hon bor­de lå­sas in, sä­ger Rick i ett mail till en i skri­van­de stund okänd mot­ta­ga­re och syf­tar på att Pa­me­la ska ha gjort ab­ort un­der ti­den då de var gifta förs­ta gång­en. Rick fort­sät­ter mai­let med att an­kla­ga Pa­me­la för att ha tja­tat på ex­et Kid Rock, 44, att gö­ra hen­ne gra­vid för att se­dan gö­ra ab­ort.

TRA­KAS­SE­RI­ER OCH ÖVER­GREPP

Pa­me­la be­rät­tar även i dom­stols­do­ku­men­ten, som läm­nats in till­sam­mans med en an­sö­kan om be­söks­för­bud, att Rick of­ta blev våld­sam när de ha­de sex. En­ligt Pa­me­la har Rick för­sökt kvä­va hen­ne med en kud­de, ta­git stryp­tag samt kal­lat hen­ne ” slam­pa”, ” ful gam­mal bit­ch” och ” crack­ho­ra”.

– Salo­mon har upp­re­pa­de gång­er ut­satt Pa­me­la för tra­kas­se­ri­er och över­grepp, går det att lä­sa i do­ku­men­ten.

Stjärnan har nu fått ige­nom be­söks­för­bu­det mot Rick.

"HON ÄR EN SE­RI­E­MÖR­DA­RE SOM DÖ­DAR BE­BI­SAR"

Otäc­ka upp­gif­ter kom­mer nu fram om äk­ten­ska­pet mel­lan Pa­me­la An­der­son och Rick Solo­mon. En­ligt upp­gift ska Rick ha tra­kas­se­rat Pa­me­la bå­de fy­siskt och psy­kiskt un­der det se­nas­te året.

Pa­me­la har an­sökt om be­söks­för­bud för Rick då hon är rädd för sin egen sä­ker­het. I hemliga do­ku­ment går det att lä­sa att Rick bland an­nat ska ha för­sökt kvä­va Pa­me­la samt kal­lat hen­ne för "crack­ho­ra" och "slam­pa".

Rick ska ha an­kla­gat Pa­me­la för att va­ra en "se­ri­e­mör­da­re som dö­dar be­bi­sar" ef­ter att hon gjor­de ab­ort un­der sitt äk­ten­skap med Kid Rock.

Pa­me­la och Rick har va­rit gifta två gång­er. Förs­ta gång­en var i un­ge­fär sex må­na­der 2007. And­ra gång­en var från ja­nu­a­ri för­ra året fram till nu.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.