AM­BER HEARDS AT­TACK PÅ JOHN­NY DEPP: " DU ÄCK­LAR MIG"

Veckans NU! - - FASHION & BEAUTY - AV: PAU­LI­NA BÅNGE FOTO: ALL OVER Press

Smek­må­na­den är över – och det med be­sked. John­ny Depp, 51, och Am­ber He­ard, 28, gif­te sig ti­di­ga­re i år men har re­dan ham­nat i en äk­ten­skap­lig kris. Det he­la är en gans­ka pre­kär si­tu­a­tion. Den hun­ki­ge skå­de­spe­la­ren är näm­li­gen in­te så nog­grann med hy­gi­e­nen som hans unga hust­ru skul­le öns­ka.

– John­ny har väl­digt då­lig an­de­dräkt och Am­ber blir av­tänd, sä­ger en käl­la en­ligt tid­ning­en Na­tio­nal Enqui­rer.

HÅL­LER SIG BOR­TA

Pa­ret gif­te sig i feb­ru­a­ri un­der en stor­sla­gen ce­re­mo­ni på John­nys pri­va­ta ö i Ba­ha­mas. Men ef­ter bröl­lo­pet smög sig var­da­gen snabbt på. Am­ber job­bar hårt för att slå ige­nom stort som skå­de­spe­lers­ka och hon har in­te myc­ket tid över till sin ny­bliv­ne ma­ke. Kanske bi­drar hans tvi­vel­ak­ti­ga mun­häl­sa till att hon hål­ler sig bor­ta?

– Han tror att det räc­ker med att bors­ta tän­der­na två gång­er om da­gen och tug­ga tuggum­mi. Men Am­ber vill att han ska bör­ja an­vän­da tand­tråd och bors­ta än­nu of­ta­re, sä­ger käl­lan och fort­sät­ter:

– Han har haft pro­blem med sin mun­hy­gi­en länge, men nu är det vär­re än nå­gon­sin. Hon är rik­tigt äck­lad.

Han är en av värl­dens mest ef­ter­trak­ta­de hun­kar. Men fru­gan Am­ber He­ard är in­te li­ka im­po­ne­rad av John­ny Depps at­trak­tions­kraft som al­la and­ra.

EN CHOCK FÖR DEPP

John­nys ex­flick­vän Va­nes­sa Pa­ra­dis, 43, ha­de inga pro­blem med hans av­slapp­na­de in­ställ­ning till hy­gi­en. – Hon gil­la­de att han var en hip­pie, sä­ger käl­lan. Där­för kom Am­bers krav som en chock för John­ny, som själv in­te ha­de nå­gon aning om sin mu­no­dör.

– Am­ber är väl­digt häl­so­in­rik­tad och nu för­sö­ker hon de­spe­rat över­ta­la John­ny att ta itu med sin då­li­ga an­de­dräkt en gång för al­la, sä­ger käl­lan.

"HAN MÅS­TE TA TAG I PRO­BLE­MET

GE­NAST"

Det ska ha gått så långt att Am­ber in­te läng­re tän­der på stjärnan och und­vi­ker att hång­la med ho­nom. ” Han har väl­digt då­lig an­de­dräkt”, sä­ger en käl­la. Den här pus­sen sked­de för­ra året, fö­re kri­sen.

Vårt äk­ten­skap

stin­ker! "HON TÄN­DER IN­TE PÅ HO­NOM

LÄNG­RE"

Det har ba­ra gått någ­ra må­na­der se­dan John­ny Depp gif­te sig med Am­ber He­ard, men den unga skå­de­spe­lers­kan upp­ges re­dan ha trött­nat på sin ma­ke.

En av an­led­ning­ar­na till den äk­ten­skap­li­ga kri­sen är att John­ny in­te skö­ter om sin mun­hy­gi­en som han bor­de.

John­nys ex Va­nes­sa Pa­ra­dis ska in­te ha haft någ­ra pro­blem med hans mun­häl­sa. ” Hon gil­la­de att han var en hip­pie”, sä­ger en käl­la.

Pa­ret gif­te sig på John­nys pri­va­ta ö i feb­ru­a­ri.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.