NA­DI­NE HAR DUM­PAT HAR­RY STY­LES

" HAN ÄR FÖRKROSSAD"

Veckans NU! - - MIX - AV: PAU­LI­NA BÅNGE FOTO: ALL OVER PRESS

HTill slut blev svart­sju­kan för myc­ket. Na­di­ne Le­o­pold har gjort slut med Har­ry Sty­les, som upp­ges va­ra knäckt. Men ex­et Tay­lor Swift tyc­ker att det är rätt åt ho­nom.

ar­ry Sty­les, 21, är sing­el igen. Jämn­å­ri­ga mo­del­len Na­di­ne Le­o­pold upp­ges ha fått nog av pojk­bans­stjär­nans evi­ga flör­tan­de med and­ra tje­jer och av­slu­tat för­hål­lan­det.

– Har­ry är stän­digt om­svär­mad av vack­ra kvin­nor och han flör­tar gär­na till­ba­ka. Na­di­ne var över­ty­gad om att han skul­le va­ra otro­gen mot hen­ne, sä­ger en käl­la en­ligt saj­ten Hol­ly­wo­od­li­fe.

SKUL­LE FLYT­TA IHOP

De unga stjär­nor­na blev till­sam­mans i bör­jan av året och ny­li­gen kom upp­gif­ter om att de skul­le flyt­ta ihop i Harrys lä­gen­het. Vec­kans NU! har ti­di­ga­re skri­vit om Na­di­nes svart­sju­ka gente­mot Harrys ex Tay­lor Swift, 25.

– De­ras för­hål­lan­de tar stryk av Tay­lors stän­di­ga när­va­ro. Hon kan in­te släp­pa ta­get om Har­ry, sa en käl­la då. Na­di­ne och Har­ry ha­de ett di­stans­för­hål­lan­de un­der mer el­ler mind­re he­la re­la­tio­nen ef­tersom hon bor i New York och han i Los Angeles. Till slut blev osä­ker­he­ten för myc­ket.

– Na­di­ne vill att de ska fort­sät­ta va­ra vän­ner, men Har­ry är förkrossad. Han har ald­rig bli­vit dum­pad för­ut så det kom som ett hårt slag för ho­nom. Även om de in­te kun­de till­bringa så myc­ket tid till­sam­mans, ha­de han stor­slag­na pla­ner för dem som par, sä­ger en käl­la en­ligt Heat Ma­ga­zi­ne.

VILL HA HEN­NE TILL­BA­KA

Men al­la dep­par in­te över upp­brot­tet. En­ligt upp­gift är Tay­lor myc­ket nöjd med att ex­et har bli­vit sing­el igen.

– Hon glä­der sig i smyg. Hon har fort­fa­ran­de käns­lor för Har­ry och tyc­ker att det är bra att han får sma­ka på sin egen me­di­cin. Kanske ser hon det som en chans att vin­na ho­nom till­ba­ka, sä­ger en käl­la en­ligt Hol­ly­wo­od­li­fe. Frå­gan är om Har­ry är så tag­gad på den idén. – Na­di­ne är den förs­ta tje­jen som han har gil­lat på rik­tigt länge. Han sm­sar och ring­er hen­ne he­la ti­den för att få till­ba­ka hen­ne, sä­ger käl­lan.

EX­TRA! EX­TRA! EX­TRA! EX­TRA! EX­TRA! EX­TRA!

Åh nej! Ett av kän­dis­värl­dens he­tas­te nya par har re­dan gjort slut. Na­di­ne Le­o­pold upp­ges ha av­slu­tat re­la­tio­nen med Har­ry Sty­les.

"HON ÄR DEN FÖRS­TA TJE­JEN HAN HAR GIL­LAT" Na­di­ne vill att ex­pa­ret ska fort­sät­ta va­ra vän­ner, men Har­ry är in­te li­ka tag­gad på det. Und­rar var­för…?

Harrys ex Tay­lor Swift upp­ges va­ra myc­ket nöjd med att pojk­bands­stjär­nan är sing­el igen. ” Hon tyc­ker att det är bra att han får sma­ka på sin egen me­di­cin”, sä­ger en käl­la.

Har­ry ska va­ra myc­ket upp­rörd. ” Han är in­te van vid att bli dum­pad”, sä­ger en käl­la.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.