CHRIS MARTINS HE­TA STRANDDEJT MED KA­TE HUD­SON KA­TE KROS­SA­DE EX­ETS HJÄR­TA

" GWY­NETH ÄR RA­SAN­DE"

Veckans NU! - - MIX - Av: PAU­LI­NA BÅNGE FOTO: ALL OVER PRESS, BULLS

PHän­der­na ful­la, Chris Mar­tin? Som om sång­a­ren in­te re­dan ha­de nog med trub­bel med ex­et Gwy­neth Pal­trow och nya flam­man Jen­ni­fer Law­rence – nu ger sig även Ka­te Hud­son in i le­ken.

re­cis när Cold­play- sång­a­ren Chris Mar­tin, 38, ha­de be­stämt sig för att sat­sa på nya flick­vän­nen Jen­ni­fer Law­rence, 24, istäl­let för ex­hust­run Gwy­neth Pal­trow, 42, be­stäm­mer sig Ka­te Hud­son, 35, för att hon ock­så vill ha ar­tis­ten. Den he­ta skå­di­sen ska ha pas­sat på me­dan ri­va­ler­na va­rit bort­res­ta.

– Hon vill ha Chris så hon la in en re­jäl stöt när Jen och Gwy­neth in­te var i när­he­ten, sä­ger en käl­la

en­ligt saj­ten Ra­dar On­li­ne.

FLÖR­TIG STÄM­NING

Chris och Ka­te fång­a­des ny­li­gen på bild till­sam­mans un­der en ro­man­tisk dejt på stran­den. En­ligt upp­gift be­ted­de de sig som om de var ihop.

– De såg ut som ett ungt och ro­ligt par, sä­ger käl­lan.

De bå­da stjär­nor­na till­bring­a­de he­la da­gen till­sam­mans i sol­ske­net och stäm­ning­en ska ha va­rit flör­tig. Även de­ras re­spek­ti­ve barn var med och ver­ka­de tri­vas väl­digt bra ihop. Men al­la upp­ges in­te va­ra li­ka nöj­da över Chris nya re­la­tion. Gwy­neth ska nu va­ra ra­san­de på bå­de ho­nom och Ka­te.

– Hon såg Ka­te som en nä­ra vän, men ab­so­lut in­te läng­re, sä­ger käl­lan.

"GER SIG IN­TE UT­AN STRID"

Även J- Law upp­ges va­ra ir­ri­te­rad över Chris plöts­li­ga in­tres­se för nå­gon an­nan.

– Jen är in­te be­redd att släp­pa ho­nom och kom­mer in­te att ge sig ut­an strid, sä­ger käl­lan.

Men för till­fäl­let be­fin­ner sig den unga skå­de­spe­lers­kan i Boston, på be­hö­rigt av­stånd från Ka­li­for­ni­en. Det är med and­ra ord fritt fram för Ka­te att snär­ja Chris.

– Ka­te har en grej för rock­kil­lar och Chris har alltid tyckt att Ka­te är ro­lig, cool och het. Hon är verk­li­gen hans typ, sä­ger käl­lan.

Chris bor­de kanske tän­ka ef­ter in­nan han in­le­der en re­la­tion med Ka­te. En­ligt hen­nes ex Matt Bel­lamy, 36, sång­a­re i ban­det Mu­se, är hon näm­li­gen en rik­tig hjär­tek­ros­sa­re. I al­la fall om man ska tro tex­ten på hans nya låt ” Psycho”, som han en­ligt upp­gift har skri­vit om hen­ne.

– Kärleken tar dig ing­en­stans. Den gör dig till ett psycho, sjung­er han i den.

EX­TRA! EX­TRA! EX­TRA! EX­TRA! EX­TRA! EX­TRA! "HON ÄR VERK­LI­GEN HANS TYP"

Hol­ly­wood ver­kar ha fått ett nytt otip­pat par. Ka­te Hud­son och Chris Mar­tin har fått upp ögo­nen för varand­ra. Ny­li­gen fång­a­des de på bild till­sam­mans un­der en ro­man­tisk stranddejt.

Mums!

"KA­TE LA IN EN RE­JÄL STÖT" Ka­te pas­sa­de en­ligt upp­gift på att rag­ga upp Cold­play- sång­a­ren när hans nu­va­ran­de flick­vän Jen­ni­fer Law­rence var och job­ba­de i en an­nan stad.

Chris sur­far onek­li­gen på en fram­gångs­våg när det gäl­ler tje­jer just nu. Al­la ver­kar vil­ja ha ho­nom.

Bå­da stjär­nor­na ha­de med sig si­na barn till stran­den. Här syns Ka­te med si­na sö­ner Bing­ham, 3, och Ry­der, 10.

Ex­hust­run Gwy­neth upp­ges va­ra ra­san­de på Ka­te, som hon ti­di­ga­re såg som en nä­ra vän.

In­te hel­ler J- Law ska va­ra sär­skilt nöjd med hur sa­ker och ting har bli­vit. ” Hon är in­te be­redd att släp­pa Chris”, sä­ger en käl­la.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.