MA­KENS UL­TI­MA­TUM TILL CHRISTI­NA AGUI­LE­RA: " GIFT DIG MED MIG, AN­NARS…!"

Veckans NU! - - MIX - AV: BELLA HANS­SON FOTO: ALL OVER PRESS

På det ro­man­tis­ka da­tu­met al­la hjär­tans dag för­ra året fri­a­de pojk­vän­nen se­dan fem år till­ba­ka, 29- åri­ge Matt Rut­ler, till Christi­na Agui­le­ra, 34. Sång­ers­kan sa ja, och allt ver­ka­de frid och fröjd. Men en­ligt upp­gift har Christi­na var­ken haft tid el­ler lust att pla­ne­ra nå­got bröl­lop. Hon har haft häc­ken full med jobb, dot­tern Summer Rain föd­des i au­gusti och fa­mil­jen har dess­utom flyt­tat till en ny lyx­vil­la i det ex­klu­si­va om­rå­det Mul­hol­land, Be­ver­ly Hills. Xti­na har även gått till­ba­ka till job­bet som coach i tv- pro­gram­met ” The Vo­ice”.

– Jag har in­te bråt­tom att be­stäm­ma ett da­tum för bröl­lo­pet, sä­ger Christi­na en­ligt tid­ning­en Na­tio­nal Enqui­rer.

Men det skul­le hon in­te ha sagt…

GA­LEN AV ILS­KA

Matt blev en­ligt upp­gift ga­len av ils­ka då han hör­de Christi­nas kom­men­tar om att vän­ta med bröl­lo­pet.

– Han blev jät­te­arg och för­o­läm­pad när han hör­de att Christi­na snac­kat om de­ras re­la­tion med pres­sen. Matt vill ha sä­ker­he­ten som äk­ten­ska­pet ger, och han tyc­ker att de bor­de gifta sig nu när de fått barn. Men Christi­na sä­ger att hon är för upp­ta­gen med "The Vo­ice", sä­ger käl­lan och fort­sät­ter:

– De kan in­te slu­ta brå­ka om när de ska gifta sig. Om det nå­gon­sin blir av.

Där­för har Matt nu ställt ett hårt ul­ti­ma­tum till fäst­mön:

– Om de in­te gif­ter sig in­nan som­ma­ren är slut läm­nar Matt hen­ne, av­slö­jar käl­lan.

Bäst du skyn­dar dig ner för al­tar­gång­en då, Christi­na!

För drygt ett år se­dan för­lo­va­de sig sång­ers­kan Christi­na Agui­le­ra och pojk­vän­nen Matt Rut­ler. Men Matt har trött­nat på att vän­ta och krä­ver nu gif­ter­mål av stjärnan – som är allt an­nat än en­tu­si­as­tisk.

EX­TRA! EX­TRA! EX­TRA! EX­TRA! EX­TRA! EX­TRA!

"DE KAN IN­TE SLU­TA BRÅ­KA" Christi­na Agui­le­ra och Matt Rut­ler har va­rit tro­lo­va­de i ett år. Men ro­man­ti­ken har in­te spi­rat se­dan dess, sna­ra­re tvärtom. En­ligt käl­lor är det myc­ket an­strängt mel­lan dem.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.