BRAD­LEY + J- LAW = SANT!

ÄNTLIGEN HAR DE FÅTT TILL DET

Veckans NU! - - NEWS - AV: PAU­LI­NA BÅNGE FOTO: ALL OVER PRESS

Vis­sa par känns för bra för att va­ra san­na. Su­per­du­on Jen­ni­fer Law­rence och Brad­ley Coo­per är ett så­dant. Men nu ver­kar det som att stjär­nor­na äntligen har bli­vit mer än ba­ra vän­ner.

Skå­di­sar­na Brad­ley Coo­per, 40, och Jen­ni­fer Law­rence, 24, har bli­vit nå­got av ett dream­team i Hol­ly­wood. De har spe­lat mot varand­ra i fle­ra stor­fil­mer och ses of­ta till­sam­mans även på fri­ti­den. Men de bå­da stjär­nor­na har he­la ti­den be­stämt häv­dat att det in­te rör sig om nå­got mer än vän­skap­li­ga käns­lor.

– Vi är som gifta när vi är på job­bet, men ut­an sex­et, har J- Law sagt en­ligt saj­ten Ra­dar On­li­ne.

GJORT SLUT MED MO­DEL­LEN

Nu ver­kar det dock som att skå­di­sar­na har ad­de­rat även den sista in­gre­di­en­sen till sin re­la­tion. De fo­to­gra­fe­ra­des ny­li­gen när de läm­na­de ett ho­tell i New York till­sam­mans. Dess­utom har Brad­ley pre­cis bli­vit sing­el ef­ter för­hål­lan­det med mo­del­len Suki Wa­ter­house, 23.

– Jen­ni­fer lig­ger bakom upp­brot­tet, sä­ger en käl­la en­ligt saj­ten VC Post.

Brad­ley och Suki var till­sam­mans i två år och ska ha gjort slut re­dan i ja­nu­a­ri. Men de har fort­satt att hål­la fa­sa­den som par up­pe för att slip­pa spe­ku­la­tio­ner.

– De gick på Oscars­ga­lan till­sam­mans för att ing­en skul­le ana nå­got, sä­ger käl­lan.

HE­TA SEX­SCE­NER

I den nya fil­men ” Se­re­na” spe­lar Brad­ley och J- Law ett äk­ta par och har fle­ra he­ta sex­sce­ner till­sam­mans. En­ligt upp­gift var det just en av de sce­ner­na som fick Suki att se rött och av­slu­ta re­la­tio­nen. Hon ha­de då trött­nat på att stän­digt hö­ra Brad­ley pra­ta om kol­le­gan. Även i me­di­er­na har skå­de­spe­la­ren va­rit flitig med att ösa lovord över J- Law.

– Jag tyc­ker att hon är så bra som man kan va­ra, sa han ti­di­ga­re i år en­ligt saj­ten Ra­dar On­li­ne.

Jen­ni­fer har kopp­lats sam­man med Cold­play­sång­a­ren Chris Mar­tin, 38, se­dan slu­tet av för­ra året, men han ska nu istäl­let ha bör­jat dej­ta skå­di­sen Ka­te Hud­son. Och med bå­de Chris och Suki ur vägen finns det allt­så ing­et som kan hind­ra Brad­ley och J- Law från att bör­ja dej­ta på rik­tigt. Vi hål­ler tum­mar­na!

Äntligen! Bäs­ta po­lar­na Brad­ley Coo­per och Jen­ni­fer Law­rence upp­ges ha ta­git sitt för­nuft till fånga och in­sett att de hör ihop.

"VI ÄR SOM GIFTA"

Stjär­nor­na sågs ny­li­gen läm­na ett ho­tell till­sam­mans, vil­ket sat­te fart på ro­mans­ryk­te­na.

J- Law dej­ta­de ti­di­ga­re Chris Mar­tin. Brad­ley var ti­di­ga­re till­sam­mans med mo­del­len Suki Wa­ter­house. När de gjor­de slut blev det fritt fram för J- Law!

De har spe­lat in fle­ra fil­mer till­sam­mans och ke­min mel­lan dem går in­te att ta mis­te på.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.