JUS­TINS HE­TA FLÖRT MED SE­LE­NA GO­MEZ

JEN­NI­FER ANISTON I TÅ­RAR

Veckans NU! - - RED CARPET - AV: PAU­LI­NA BÅNGE FOTO: ALL OVER PRESS

Först sköts bröl­lo­pet upp – nu har Jen­ni­fer Aniston stött på än­nu en mot­gång i för­hål­lan­det med Justin The­roux. Han upp­ges näm­li­gen ha fått en re­jäl crush på 21 år yng­re Se­le­na Go­mez.

Jen­ni­fer Aniston, 46, och Justin The­roux, 43, har va­rit för­lo­va­de se­dan som­ma­ren 2012 men nå­got bröl­lop har det än­nu in­te bli­vit. I slu­tet av för­ra året med­de­la­de käl­lor att pa­ret äntligen ha­de satt ett da­tum, men strax där­på sköts det upp på grund av Jen­ni­fers het­si­ga ar­bets­sche­ma. Och nu ver­kar det som att bröl­lopskloc­kor­na kläm­tar sva­ga­re än nå­gon­sin. Un­der Oscars­ga­lan ska pa­ret ha haft ett hög­ljutt bråk an­gå­en­de Jus­tins taf­san­de på sång­ers­kan Se­le­na Go­mez, 22.

"GJOR­DE SIG TILL ÅT­LÖ­JE"

En­ligt upp­gift var Jen­ni­fer i full färd med att pra­ta med vä­nin­nan Amy Adams om si­na bröllopsplaner, när fäst­man­nen plöts­ligt smet iväg. Me­dan Jen­ni­fer vi­sa­de bil­der på sin te­le­fon äg­na­de sig Justin åt nå­got helt an­nat. – När Jen tit­ta­de upp fick hon syn på Justin som för­sök­te dan­sa por­rigt med Se­le­na. Det gjor­de hen­ne ra­san­de, sä­ger en käl­la i tid­ning­en Na­tio­nal Enqui­rer.

Justin ska ha för­sökt im­po­ne­ra på den unga stjärnan med si­na mo­ves, men miss­lyc­kats to­talt. Vid ett till­fäl­le ska han ock­så ha böjt sig fram och gett Se­le­na en puss.

– Han gjor­de sig till to­talt åt­lö­je, sä­ger käl­lan.

"HAN HAR GÅTT ÖVER GRÄN­SEN"

Ef­teråt var Jen in­te nå­dig mot sin fäst­man. En­ligt upp­gift gav hon ho­nom en re­jäl ut­skäll­ning.

– Hon kal­la­de ho­nom för snusk­gub­be och sa att han skul­le kun­na va­ra Se­le­nas pap­pa. Hon var så arg att hon grät, sä­ger käl­lan.

Se­le­na har ti­di­ga­re ta­lat om hur hon ser Jen­ni­fer som en men­tor och fö­re­bild, vil­ket gör he­la si­tu­a­tio­nen än­nu mer kom­pli­ce­rad.

– Jen har alltid ve­tat att Justin är flör­tig, men nu har han verk­li­gen gått över grän­sen, sä­ger käl­lan.

Det går trögt med bröl­lops­pla­ner­na för Jen­ni­fer Aniston och Justin The­roux. Pa­ret ska ha brå­kat en hel del på sisto­ne.

Un­der Oscars­ga­lan fes­ta­de Justin och Jen­ni­fer med den unga sång­ers­kan. Men när Jen­ni­fer tit­ta­de bort la Justin in en stöt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.