Fo­re­ver young STJÄR­NOR SOM

Veckans NU! - - STREET STYLE -

Vis­sa ce­lebs i Dröm­fa­bri­ken tycks ha fru­sit ti­den. De ser in­te en dag äld­re ut än för många år se­dan! Bra ge­ner el­ler en snit­sig plastik­ki­rurg? Det är frå­gan…

LI­SA RIN­NA

Det skil­jer tio år mel­lan de här två bil­der­na, men de ser ut att va­ra tag­na sam­ma kväll. Skå­di­sen Li­sa, idag 51, slår al­la re­kord när det kom­mer till att se li­ka­dan ut år ef­ter år. Till och med klän­ning­en är sam­ma!

1995 EL­LE MACP­HER­SON

Att mo­del­len grep­pa.

El­le, är 50 år på ena bil­den och 30 på den and­ra går ba­ra in­te att

ROB LO­WE

Skul­le man åka 15 år till­ba­ka i ti­den skul­le man in­te ha någ­ra som helst pro­blem att kän­na igen Rob, idag 51.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.