KÄN­DIS­PA­REN SOM De kun­de in­te vän­ta…

Veckans NU! - - STREET STYLE -

Tå­la­mod ver­kar in­te va­ra kän­di­sar­nas grej. I al­la fall in­te när det kom­mer till kär­lek. Här lis­tar Vec­kans NU! stjär­nor­na som lo­va­de evig tro­het till nå­gon de knappt ha­de lärt kän­na – och av­slö­jar hur det gick se­dan.

MI­CHAEL & LI­SA MA­RIE – EF­TER 3 VEC­KOR JU­LIA & LYLE – EF­TER 3 VEC­KOR

20 da­gar ef­ter skils­mäs­san från ex­ma­ken

Dan­ny Ke­ough 1994 var Li­sa Ma­rie Pres­ley, idag 47,

gift igen. Den här gång­en med sång­a­ren Mi­chael Jack­son.

De ha­de lärt kän­na varand­ra många år ti­di­ga­re när

Li­sa Ma­rie var sju år gam­mal och gick på stjär­nans

kon­ser­ter. När de träf­fa­des igen var bå­da vux­na – och

det sa klick di­rekt. Pa­ret fort­sat­te va­ra vän­ner även ef­ter

skils­mäs­san, tills Mi­chael dog 2009. Även su­per­stjär­nor som Ju­lia Ro­berts, idag 47, har va­rit ” unga och dum­ma”. För det är nog så Ju­lia ser till­ba­ka på ti­den när hon väx­la­de ring­ar med country­sång­a­ren Lyle Lo­vett, idag 57, ef­ter ba­ra tre vec­kor 1993.

– Ing­en kan tviv­la på att vi är som gjor­da för varand­ra, sjöng Lyle till sin ny­bliv­na hust­ru i lå­ten "He­re I am".

Men knappt två år se­na­re var skils­mäs­san ett fak­tum.

GIO­VAN­NI & AGY­NESS – EF­TER 2 MÅ­NA­DER

Ing­en viss­te att skå­di­sen Gio­van­ni Ri­bi­si, idag 40, och mo­del­len Agy­ness Deyn, idag 32, dej­ta­de – el­ler ens kän­de varand­ra – när de plöts­ligt gif­te sig 2012. Drygt två må­na­der ti­di­ga­re ha­de Agy­ness pra­tat om sitt ci­vil­stånd i tid­ning­en Daily Mail:

– Jag är sing­el. Jag har ing­en man i mitt liv och ser in­te hur jag ska kun­na nöja mig med nå­gon.

Idag är Agy­ness och Gio­van­ni in­te läng­re ett par. Ti­di­ga­re i år an­sök­te de om skils­mäs­sa.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.