FRÅN EN KÄN­DIS TILL EN AN­NAN ROO­NEY MA­RA HAR KÖPT SKARS­GÅRDS LYX­VIL­LA!

Veckans NU! - - BILDEXTRA! - AV: BELLA HANS­SON FOTO: ALL OVER PRESS

Vis­sa sa­ker går i arv i Hol­ly­wood, men den här gång­en hand­lar det in­te om kär­lekspart­ners ut­an om ett hus! "The Girl with the dra­gon tattoo"- skå­di­sen Roo­ney Ma­ra har näm­li­gen ta­git över Alex­an­der Skars­gårds ung­karlslya.

För 25 mil­jo­ner kro­nor fick skå­de­spe­lers­kan Roo­ney Ma­ra, 29, ett hus i Los Fe­liz, Los Angeles. Men det är in­te vil­ken bo­stad som helst som ak­tri­sen lagt van­tar­na på, ut­an den svens­ke hun­ken Alex­an­der Skards­gårds fö­re det­ta bo­stad! Alex, 38, köp­te vil­lan för dry­ga 16 mil­jo­ner kro­nor för tre år se­dan, så han var nog an­tag­li­gen glad för af­fä­ren som gav ho­nom li­te ex­tra klirr i kas­san ( som om han skul­le be­hö­va det…).

KÄND AR­KI­TEKT

Roo­neys nya hus är 230 kvadrat­me­ter stort och har bå­de tomt och pool. Det ri­ta­des av den kän­de ar­ki­tek­ten Phil Brown 1963 och har tre sov­rum och två badrum. Det finns även or­dent­ligt med plats för familj och vän­ner. Nå­gon som för­mod­li­gen kom­mer att få hänga i hu­set of­ta är skå­di­sens pojk­vän Char­lie Mcdo­well, 31. Hu­set har ge­nom­gå­en­de vac­kert par­kett­golv och gi­gan­tis­ka pa­no­rama­föns­ter ger stor­sla­gen ut­sikt över Hol­ly­wood.

Säg till om du vill ha oss på be­sök, Roo­ney. Vi kom­mer gär­na!

"DET FINNS OR­DENT­LIGT

MED PLATS FÖR FAMILJ OCH VÄN­NER"

Sto­ra pa­no­rama­föns­ter ger en ena­stå­en­de ut­sikt över Dröm­fa­bri­ken.

Var­dags­rum­met är stort och upp­lyst tack va­re de många fönst­ren och de lju­sa sof­for­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.