NICKS NYA HEM FÖR TVIL­LING­AR­NA

Veckans NU! - - FASHION & BEAUTY -

Nick har fix­at ett nytt hem till sig och treå­ri­ga tvil­ling­ar­na Mon­roe och Mo­roc­can! I New Jer­sey lig­ger den lyx­i­ga vil­lan där de bar­nen får näs­tan en hek­tar tomt att kry­pa runt på. En­ligt upp­gift hyr stjärnan stäl­let tills vi­da­re, men om han trivs finns det möj­lig­het att kö­pa loss det för drygt 25 mil­jo­ner kro­nor. In­red­nings­hjälp ska han få av sin mam­ma.

– Han vill in­te att nå­got ska på­min­na om Ma­ri­ah, sä­ger en käl­la en­ligt saj­ten TMZ.

Nick har ock­så gått vi­da­re ef­ter se­pa­ra­tio­nen. En­ligt upp­gift dejtar han mo­del­len Jessica White.

Ma­ri­ah och ex­ma­ken Nick Can­non gjor­de slut för­ra året ef­ter ett sex­å­rigt äk­ten­skap.

"SKILS­MÄS­SAN HAR IN­TE GÅTT IGE­NOM ÄN"

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.