BOB­BI KRISTI­NA FLYT­TAD TILL RE­HAB

Veckans NU! - - MIX -

Den 31 ja­nu­a­ri hit­ta­des Whit­ney Houstons dot­ter Bob­bi Kristi­na Brown, 21, med­vets­lös i ett bad­kar. Se­dan dess har stjärn­dot­tern le­gat i ko­ma på Emo­ry Uni­ver­si­ty Hospi­tal. Nu kom­mer upp­gif­ter om att Bob­bi har flyt­tats till ett re­ha­bi­li­te­rings­cen­ter trots att hon fort­fa­ran­de är i ko­ma. En­ligt saj­ten ET On­li­ne pla­ne­rar fa­mil­jen att lå­ta kopp­la bort re­spi­ra­torn för att se hur krop­pen re­a­ge­rar.

– Bob­bi Kristi­na käm­par för sitt liv och är om­ring­ad av si­na när­mas­te, sä­ger en re­pre­sen­tant i tid­ning­en Us We­ek­ly.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.