CAL­VIN & TAY­LOR GIF­TER SIG!

EF­TER BA­RA EN MÅ­NAD TILL­SAM­MANS

Veckans NU! - - MIX - Av: PAU­LI­NA BÅNGE FOTO: ALL OVER PRESS

Re­la­tio­nen mel­lan Tay­lor Swift och Cal­vin Har­ris av­slö­ja­des för ba­ra någ­ra vec­kor se­dan, men har bli­vit su­per­se­ri­ös på re­kord­tid.

– Cal­vin är storm­för­äls­kad, sä­ger en käl­la.

För någ­ra må­na­der se­dan med­de­la­de sång­ers­kan Tay­lor Swift, 25, att hon skul­le slu­ta dej­ta. Det gick så­där, ef­tersom hon näs­tan ge­nast ef­teråt träf­fa­de dj: n Cal­vin Har­ris, 31, och det sa klick di­rekt. På sisto­ne har de setts till­sam­mans fle­ra gång­er, och Tay­lor har hängt bakom ku­lis­ser­na på Cal­vins spel­ning­ar. En­ligt upp­gift ska dj: n va­ra så för­tjust i sin nya flick­vän att han vill gifta sig med hen­ne, trots att de in­te känt varand­ra sär­skilt länge.

– Tay­lor är pre­cis vad han har le­tat ef­ter. Hon är en re­jäl syd­stats­flic­ka med en stort hjär­ta. Han är över­ty­gad om att hon är den rät­ta, sä­ger en käl­la en­ligt saj­ten In­ter­na­tio­nal Bu­si­ness Ti­mes.

VILL SLÅ SIG TILL RO

Cal­vin, som i bör­jan av året gjor­de slut med mo­del­len Aa­ri­ka Wolf, 22, och ti­di­ga­re har dej­tat sång­ers­kan Rita Ora, 24, upp­ges va­ra redo att lugna ner sig och by­ta livs­stil för Tay­lors skull.

– Han har träf­fat många tje­jer och haft fle­ra mer el­ler mind­re se­ri­ö­sa för­hål­lan­den så nu kän­ner han att han är redo att slå sig till ro. Tay­lor har länge läng­tat ef­ter just det så de pas­sar per­fekt ihop. Hon har bra in­fly­tan­de på ho­nom, sä­ger käl­lan.

ÄR RE­DAN GRA­VID

Tay­lor har som be­kant haft otur i kär­lek ti­di­ga­re och bli­vit dum­pad av bland and­ra Har­ry Sty­les, 21, och John May­er, 37. Nu tyc­ker vi att hon för­tjä­nar nå­gon som verk­li­gen äls­kar hen­ne, och det ver­kar Cal­vin gö­ra.

– Han är storm­för­äls­kad. När de träf­fa­des förs­ta gång­en blev han för­vå­nad över hur jord­nä­ra hon är trots si­na enor­ma fram­gång­ar. Han äls­kar att hon in­te är en di­va, sä­ger käl­lan.

Ett ryk­te sä­ger ock­så att Tay­lor re­dan är gra­vid, och att re­la­tio­nen där­för har tving­ats att bli väl­digt se­ri­ös på kort tid. Hur det än lig­ger till hål­ler vi tum­mar­na för pa­ret och hop­pas på ett hejdund­ran­de kän­dis­bröl­lop snart!

EX­TRA! EX­TRA! EX­TRA! EX­TRA! EX­TRA! EX­TRA!

"HON ÄR PRE­CIS VAD HAN

LE­TAT EF­TER" Tay­lor Swift och dj: n Cal­vin Har­ris har en­ligt upp­gift dej­tat i någ­ra vec­kor, men Cal­vin upp­ges re­dan va­ra så för­äls­kad i sin sång­få­gel till flick­vän att han pla­ne­rar att fria till hen­ne.

Kärleken har vux­it fram fort! För ba­ra någ­ra må­na­der se­dan var Cal­vin till­sam­mans med mo­del­len Aa­ri­ka Wolf. Han ska ha träf­fat Tay­lor strax ef­ter att det ta­git slut.

Tur­tur­du­vor­na har setts till­sam­mans fle­ra gång­er på sisto­ne och ny­li­gen gjor­de de ett rik­tigt kär­leks- sta­te­ment ge­nom att ta varand­ras hän­der in­för al­la fo­to­gra­fer på plats.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.