540 DA­GAR UT­AN PAP­PA!

SU­RI: "JAG VILL HA EN NY PAP­PA"

Veckans NU! - - FRONT PAGE -

Ka­tie Hol­mes, 36, har alltid va­rit nä­ra dot­tern Su­ri, 8. Det var Ka­tie som fick vård­na­den när hon skil­de sig från skå­di­sen Tom Cru­i­se, 52, i ju­ni 2012. Se­dan det dra­ma­tis­ka upp­brot­tet har Tom fo­ku­se­rat på jobb, jobb och mer jobb i oli­ka de­lar av världen. Su­ri har bott med mam­ma Ka­tie i New York och har knappt fått träf­fa sin far. Nu av­slö­jas det att det har gått 540 da­gar, allt­så näs­tan ett och ett halvt år, se­dan Su­ri och Tom sågs. Se­nast de fo­to­gra­fe­ra­des till­sam­mans var den 15 sep­tem­ber 2013. Ka­tie är en­ligt upp­gift ra­san­de över att Tom in­te ens för­sö­ker an­stränga sig att få träf­fa sin dot­ter.

– Lång­di­stans­för­hål­lan­det mel­lan Tom och Su­ri har nått en kri­tisk punkt, sä­ger en käl­la i tid­ning­en In Touch.

Se­dan skils­mäs­san mel­lan Ka­tie Hol­mes och Tom Cru­i­se 2012 har Ka­tie haft vård­na­den om dot­tern Su­ri. Nu kom­mer upp­gif­ter om att Tom in­te har sett flic­kan på ett och ett halvt år.

"HÄR SKA DET "TOM AN­STRÄNG­ER

STÅ ETT BRA SIG IN­TE FYNDIGTENS FÖR CI­TAT" ATT FÅ TRÄF­FA DOT­TERN"

Lil­la Su­ri Cru­i­se har in­te träf­fat sin pap­pa Tom på ett och ett halvt år och en­ligt upp­gift för­sö­ker skå­de­spe­la­ren in­te ens an­stränga sig för att få till­bringa tid med dot­tern.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.