LÄ­KAR­NAS SKRÄCKBESKED TILL ANGE­LI­NA JO­LIE:

"DU KOM­MER ATT DÖ!"

Veckans NU! - - FRONT PAGE - Av: PAU­LI­NA BÅNGE FOTO: ALL Over PRESS

Ange­li­na Jo­lie har ope­re­rat bort si­na ägg­stoc­kar ef­ter ett choc­ke­ran­de be­sked från sam­ma lä­ka­re som be­hand­la­de hen­nes mam­ma in­nan hon dog.

För två år se­dan ge­nom­gick skå­de­spe­lers­kan Ange­li­na Jo­lie, 39, en ope­ra­tion för att ta bort si­na bröst ef­tersom hon ha­de hög risk att drab­bas av bröst­can­cer. Ny­li­gen var det dags igen, men den här gång­en tving­a­des stjärnan ope­re­ra bort si­na ägg­stoc­kar.

– Jag gick ige­nom vad jag tror att tu­sen­tals kvin­nor har gjort. Jag sa åt mig själv att be­hål­la lug­net, att va­ra stark, och att jag in­te ha­de nå­gon an­led­ning att tro att jag in­te skul­le få se mi­na barn växa upp, skri­ver Ange­li­na i ett öp­pet brev i tid­ning­en New York Ti­mes.

SAM­MA KI­RURG SOM MAM­MAN

Det he­la blev na­tur­ligt­vis trau­ma­tiskt för skå­de­spe­lers­kan, som ti­di­ga­re har för­lo­rat fle­ra släk­ting­ar i just can­cer, bland an­nat sin mam­ma, mos­ter och mor­mor.

– Se­nast jag träf­fa­de den ki­rur­gen var när mam­ma gick bort. Och hon bör­ja­de grå­ta när hon såg mig och sa ” Du ser pre­cis ut som hen­ne”. Jag bröt ihop. Men vi log mot varand­ra och ena­des om att ta tag i al­la pro­blem, skri­ver Ange­li­na.

En­ligt upp­gift ha­de Ange­li­na drab­bats av en ti­dig form av ägg­stockscan­cer, vil­ket är sam­ma typ av can­cer som tog li­vet av hen­nes mam­ma Mar­che­li­ne Bertrand 2007.

– Det hand­lar om en död­lig sjuk­dom. Det är klart att det är job­bigt att få ett så­dant be­sked, sär­skilt när man har för­lo­rat en nä­ra an­hö­rig på sam­ma sätt. Det kan kän­nas som en döds­dom, sä­ger en ex­pert.

"KAN IN­TE FÅ FLER BARN"

Ope­ra­tio­nen ska ha gått bra, men kom­mer att på­ver­ka stjärnan i res­ten av hen­nes liv.

– Jag kom­mer in­te att kun­na få fler barn, och jag vän­tar mig vis­sa fy­sis­ka för­änd­ring­ar. Men jag kän­ner mig lugn med vad som vän­tar, in­te för att jag är stark ut­an för att det här är en del av li­vet. Det är ing­et att va­ra rädd för, skri­ver Ange­li­na.

Ma­ken Brad Pitt ska ha va­rit ut­om sig av oro när Ange­li­na skul­le ope­re­ras. En­ligt upp­gift le­ver han i stän­dig sträck över att för­lo­ra hen­ne.

– Hon är en hjäl­tin­na. Allt jag vill är att hon ska stan­na hos mig och bar­nen så länge det går, skrev han i ett ut­ta­lan­de ef­ter hust­runs förs­ta ope­ra­tion 2013.

"JAG BRÖT

IHOP"

Det har ba­ra gått två år se­dan Ange­li­na Jo­lie tving­a­des lå­ta ta bort si­na bröst för att und­vi­ka can­cer. Nu har hon även ope­re­rat bort ägg­stoc­kar­na av sam­ma or­sak.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.