VICTO­RIA BECK­HAM SMIT­TAD MED HER­PES!

"HAR VA­RIT OTRO­GEN"

Veckans NU! - - FRONT PAGE -

Ut­åt sett bil­dar de ett per­fekt par, men bakom ku­lis­ser­na är äk­ten­ska­pet mel­lan Da­vid och Victo­ria Beck­ham allt an­nat än fläck­fritt. Nu kom­mer upp­gif­ter om att fot­bolls­stjär­nan har smit­tat sin hust­ru med her­pes ef­ter en smut­sig otro­hets­af­fär.

Da­vid Beck­ham, 39, och Victo­ria Beck­ham, 41, har med kän­dis­mått mätt hål­lit ihop i en evig­het. Pa­ret träf­fa­des på 90- ta­let och har vi­sat upp en mer el­ler mind­re enad front se­dan dess. Men för­hål­lan­det har ock­så ska­kats av en­vi­sa otro­hets­ryk­ten och hög­ljud­da bråk. Nu kom­mer än­nu ett tec­ken på att allt in­te är rik­tigt som det ska för ma­kar­na – Victo­ria har smit­tats av köns­sjuk­do­men her­pes.

– Hon kan in­te döl­ja det. Hen­nes läp­par är täck­ta av sår, sä­ger en käl­la en­ligt saj­ten Daily Mail.

"BLOS­SAR UPP RE­GEL­BUN­DET"

En­ligt upp­gift har stjärnan haft sjuk­do­men i fle­ra år, än­da se­dan Da­vid Beck­ham blev smit­tad un­der en otro­hets­af­fär och se­dan för­de vi­ru­set vi­da­re till hen­ne. Victo­ria ska ha gjort allt för att döl­ja mun­så­ren se­dan dess, men den här gång­en miss­lyc­ka­des hon.

– Her­pes blos­sar upp re­gel­bun­det, sä­ger käl­lan.

Ajaj! Victo­ria Beck­ham fång­a­des ny­li­gen på bild med ett re­jält mun­sår. En­ligt upp­gift ska stjärnan ha smit­tats av her­pes. "HON KAN IN­TE

DÖL­JA DET"

Hon ska ha haft sjuk­do­men ett tag, men gjort allt för att döl­ja sägs bä­ra på vi­ru­set.

Da­vid ska va­ra den som har smit­tat Victo­ria, ef­ter en av si­na otro­hets­af­fä­rer.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.