JESSICA AL­BAS HE­TA KÄR­LEKS­RE­SA – MED TJEJ­MO­DELL!

Veckans NU! - - FRONT PAGE - AV: BELLA HANS­SON FOTO: FAMEFLYNET

Snac­ka om att snygg­hets­fak­torn blev hög på St Barts när Jessica Al­ba och mo­del­len Chris­sy Tei­gen åk­te dit med si­na män!

Skå­de­spe­lers­kan Jessica Al­ba, 33, pac­ka­de ner he­la fa­mil­jen – ma­ken Cash War­ren, 36, samt dött­rar­na Ho­nor, 6, och Ha­ven, 3 – och åk­te till ön St Barts i Kari­bi­en ny­li­gen. Väl på plats i so­len möt­te de upp sång­a­ren John Le­gend, 36, och hans fru Chris­sy Tei­gen, 29, som ock­så var sug­na på någ­ra da­gars av­kopp­ling i vär­men. Me­dan John och Chris­sy kläng­de på varand­ra och pus­sa­des i det tur­ko­sa vatt­net ha­de Jessica och Cash fullt sjå med att le­ka med bar­nen.

VÄL­FÖR­TJÄNT PA­US

Stjär­nor­na ba­da­de, so­la­de och skrat­ta­de till­sam­mans på den ex­o­tis­ka ön, och av­kopp­ling var pre­cis vad de be­höv­de. Jessica har stän­digt hän­der­na ful­la med sitt eget fö­re­tag The Ho­nest com­pa­ny, som det se­nas­te året har växt så det kna­kar. Nu är hon mitt up­pe i ar­be­tet med att släp­pa sin egen ma­ke­upkol­lek­tion.

– Det är mi­na dött­rar som har in­spi­re­rat mig till att star­ta fö­re­ta­get. Jag byg­ger det för de­ras skull, be­rät­ta­de Jessica i tv- pro­gram­met ” En­ter­tain­ment to­night” för­ra året.

Trots att kvar­tet­ten var le­dig, var ut­se­en­det ing­et som glöm­des bort. Jessica spor­ta­de en li­ten ljus­blå bi­ki­ni och en tren­dig hatt me­dan Chris­sy bar en här­ligt ro­sa hal­ter­neck­bi­ki­ni och en åt­sit­tan­de sa­rong knu­ten runt höf­ter­na.

Lo­var ni att ringa oss näs­ta gång ni ska på se­mes­ter?

Vid ett till­fäl­le såg Jessica ut att le­ka häst med dot­tern.

"DE BA­DA­DE, SO­LA­DE OCH SKRAT­TA­DE"

Det var myc­ket bus i vatt­net. Jessica pas­sa­de på att vi­sa upp sin bäs­ta si­da för pa­pa­raz­zi­fo­to­gra­fen.

Cash såg väl­digt glad ut när han fick nju­ta av Jessica i bi­ki­ni i fle­ra da­gar.

Puss, älsk­ling! John och Chris­sy, som har va­rit gifta i drygt två år, kun­de in­te hål­la var­ken hän­der el­ler läp­par från varand­ra.

Vill du ha hjälp upp? John er­bjöd sin hand till Jes­si­cas dot­ter Ha­ven.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.