KA­NYE TVING­AR KIM ATT BAN­TA!

HO­TA­DE HEN­NES TRÄ­NA­RE

Veckans NU! - - FRONT PAGE - Av: PAU­LI­NA BÅNGE FOTO: ALL Over Press

Vec­kans NU! har ti­di­ga­re skri­vit om Ka­nye Wests kon­troll­be­hov när det kom­mer till hust­run Kim Kar­dashi­an. Nu krä­ver han att hon går ner sju ki­lo i vikt – trots att hen­nes per­son­li­ga trä­na­re tyc­ker att det är all­de­les för myc­ket.

Rap­pa­ren Ka­nye West, 37, har höga krav på sin om­giv­ning, in­te minst när det kom­mer till livs­kam­ra­ten Kim Kar­dashi­an, 34, som han har dot­tern North West, 1, med. Ti­di­ga­re har det fram­kom­mit att stjärnan be­stäm­mer vad hust­run ska ha på sig var­je dag och hur hon ska be­te sig i so­ci­a­la sam­man­hang. Nu av­slö­jar Kim att han även har be­stäm­da åsik­ter om hen­nes vikt.

MÅ­LET ÄR 54 KI­LO

I ett av­snitt av ” Fa­mil­jen Kar­dashi­an” be­rät­tar Kim att ma­ken fick ett ra­se­ri­ut­brott när hen­nes per­son­li­ga trä­na­re sa att hon in­te bor­de gå ner i vikt. – Min trä­na­re frå­ga­de vad jag ha­de för mål och då sa jag att jag vil­le väga 54 ki­lo men det tyck­te hon in­te var en bra en idé. Då blev Ka­nye ga­len, sä­ger Kim till systern Khloé i pro­gram­met.

Kim, som i dags­lä­get väger 61 ki­lo, skul­le allt­så be­hö­va gå ner sju ki­lo för att nå sin mål­vikt. All­de­les för myc­ket, en­ligt trä­na­ren.

– Hon tyc­ker in­te att jag bor­de väga så li­te, sä­ger Kim.

"JAG FÖR­SÖ­KER"

Det he­la slu­ta­de med att Ka­nye sa till Kim att skaf­fa en an­nan trä­na­re.

– Om du sä­ger att du vill gå ner sju ki­lo i vikt ska ing­en få hind­ra dig, ska Ka­nye ha sagt.

Kim har ti­di­ga­re pra­tat om kam­pen för att hit­ta till­ba­ka till sin gam­la form ef­ter gra­vi­di­te­ten.

– Jag för­sö­ker att äta nyt­tigt och trä­na mer. Jag väger näs­tan tio ki­lo mer än jag bru­kar, sa hon ti­di­ga­re i år en­ligt saj­ten Mail On­li­ne.

"KA­NYE BLEV

GA­LEN" Re­la­tio­nen mel­lan Kim Kar­dashi­an och Ka­nye West blir allt mer skru­vad. Nu av­slö­jar Kim att ma­ken till och med be­stäm­mer hur myc­ket hon ska väga.

När Kim vän­ta­de dot­tern North gick hon upp myc­ket i vikt, nå­got hon måd­de då­ligt av.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.