Brit­ney till re­hab

MISS­BRU­KET GICK FÖR LÅNGT

Veckans NU! - - NEWS - AV: BELLA HANS­SON FOTO: ALL OVER PRESS

Brit­ney Spe­ars har tving­ats till be­hand­ling för ett svårt be­ro­en­de. Läs mer på si­dan 68.

Popstjär­nan Brit­ney Spe­ars har i hem­lig­het länge käm­pat mot ett ta­blett­miss­bruk, och ny­li­gen blev hon tving­ad till att chec­ka in på re­hab för att bli kvitt sitt be­ro­en­de.

Ifle­ra år har Brit­ney Spe­ars, 33, ta­git lä­ke­med­let Vy­van­se, en me­di­cin som skrivs ut till per­so­ner med ADHD. Men vad ing­en viss­te var att Brit­ney en­ligt upp­gift har miss­bru­kat pill­re­na. En­ligt ” Tox­ic”- sång­ers­kan själv har hon ta­git me­di­ci­nen för att hål­la ener­gin up­pe och få en boost in­för Las Ve­gas- sho­wer­na som hon har hål­lit på med i över ett år. Men käl­lor be­rät­tar att pil­ler­tug­gan­det till slut gick för långt.

– Hen­nes pap­pa Ja­mie tving­a­de hen­ne att chec­ka in på re­hab sent för­ra året, sä­ger en käl­la i tid­ning­en Star och fort­sät­ter:

– Hon sa att hon fick me­di­ci­nen ut­skri­ven på grund av sin ADHD- di­a­gnos, men hon öka­de in­ta­get enormt myc­ket.

HEMLIGHETEN UTE

En­ligt käl­lan skrevs Brit­ney in på Sum­mit Ma­li­bu Tre­at­ment Cen­ter av sin pap­pa, som även är hen­nes för­myn­da­re se­dan stjär­nans melt­down 2007. Vis­tel­sen på be­hand­lings­hem­met, som ska ha skett i de­cem­ber 2014, har va­rit dold i dun­kel fram till nu.

– Brit­ney såg till att upp­da­te­ra si­na so­ci­a­la me­di­er samt hål­la si­na fans upp­da­te­ra­de om hen­nes kär­leksliv för att ing­en skul­le mär­ka nå­got, sä­ger käl­lan.

Saj­ten tilli­ka bildbyrån X17 On­li­ne skri­ver att de in­te har en en­da bild på Brit­tan ta­gen i de­cem­ber, vil­ket ska va­ra yt­ter­li­ga­re ett be­vis på att stjärnan le­gat in­ne.

Vi hop­pas att du mår bra nu, Brit­ney!

Brit­ney Spe­ars har lyc­kats hål­la en mörk hem­lig­het länge, men nu är den ute. Hon tving­a­des en­ligt upp­gift chec­ka in på re­hab i slu­tet av för­ra året! "HEN­NES PAP­PA TVING­A­DE HEN­NE"

Det var Brit­neys pap­pa och för­myn­da­re, Ja­mie Spe­ars, som såg till att dot­tern fick hjälp.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.